Сделка с недвижим имотСключването на сделка с недвижим имот е изключително важна част от бизнеса и личния живот на всеки наш клиенти. Поради тази причина сделките с недвижими имоти стоят в центъра на вещноправната практика на Адвокатска кантора Вълчева.

Обикновено тези сделки са комплексни и крият не малко непредвидени усложнения. Ние осигуряваме на клиентите си пълно правно обслужване във всички фази от сделките с недвижими имоти. Съдействаме ви от първоначалното проучване на вещноправния статут на имота, през набавянето на нужните документи, преговори с насрещната страна по сделката и с финансиращите сделката институции, подготовка на предварителен договор и нотариален акт, обсъждане на данъчното третиране на сделката и съдействие при спорове във връзка с недвижими имоти.

Целта на Адвокатска кантора Вълчева е изпипването на всички аспекти от всяка една сделка с недвижим имот, така че да осигурим на клиентите ни спокойствие и сигурност при покупко-продажбите на недвижимо имущество и да улесним и обезпечим правно последващото управление на недвижимата собственост.

Искате да купите или продадете жилище, офис, къща, земя или да сключите договор за наем? Ние сме готови да ви подкрепим и подпомогнем във всяка една стъпка от процеса.

Как можем да сме ви полезни?

В сферата на вещното право ще се радваме да ви съдействаме с:

  • Правни консултации и съдействие при покупка и продажба на недвижими имоти – проверка на правото на собственост, пълен преглед на историята на имота, справки относно наличието на вещноправни тежести, сруктуриране на сделки;
  • Участие в преговори за покупко-продажбата на имоти;
  • Изготвяне на съответните предварителни договори, нотариални актове за придобиване на имоти или учредяване на вещни права върху имоти в съответствие с договорените между страните по сделката условия;
  • Съдействие относно финансирането на проекти, свързани с недвижими имоти – консултиране на заемодатели и заемополучатели при финансиране на сделки с имоти;
  • Изготвяне на правни становища по вещноправни въпроси;
  • Правни съвети и изготвяне на юридически документи във връзка с управлението на собствеността /договори за наем, договори за управление и поддръжка, договори за аренда и други/;
  • Процесуално представителство по вещноправни спорове;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на вещноправни спорове посредством преговори и медиация.