Важни изменения на Закона за обществените поръчки

В извънреден брой 86 на „Държавен вестник“от 18.10.2018 г. са обнародвани съществени промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да се увеличи публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки и да се повиши ефективността при разходването на обществените средства.

Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на някои промени, за които са предвидени различни срокове, в зависимост от въпросите, които уреждат.

Основните промени, направени с измененията на Закона за обществените поръчки, са следните:

Въвеждане на централизирана електронна платформа за възлгане на обществени поръчки

Централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки ще осигури възможност за:

 • подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществени поръчки;
 • подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
 • подготовка и изпращане на покани;
 • подготовка и подаване на заявления за участие и оферти;
 • оценяване на офертите;
 • сключване на договор;
 • подготовка и подаване на заявки по договори;
 • приемане и обработване на електронни фактури;
 • свързване със системи за електронно разплащане;
 • подготовка и публикуване на документите по чл. 36, ал. 1, т. 5;
 • обмен на друга информация и документи.

Задължителното използване на платформата влиза в сила от 01 ноември 2019 г., с което се дава възможност за плавен преход към новия начин на възлагане на обществени поръчки.

Задължение за възложителите на поддържат профили на купувача в централизираната електронна платформа

Въвежда се задължение за всеки възложител на обществени поръчки да поддържа профил на купувача, чрез който се осигурява публичност на:

 • информацията, свързана с проведени пазарни консултации;
 • всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
 • документациите за обществени поръчки;
 • разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
 • протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
 • договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
 • договорите за подизпълнение;
 • допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
 • обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред;
 • информация при производство по обжалване;
 • становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

Профилите на купувача се въвеждат и поддържат в централизираната електронна платформа за обществени поръчки, като задължението за играждането и поддържането на такива профили в електронната платформа влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Електронно фактуриране при обществени поръчки

В Закона за обществените поръчки се въвеждат изискванията на Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки.

При разплащанията по договорите за обществени поръчки възложителите са длъжни да приемат и обработват електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговаря на изискванията по чл. 114, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и фактурите съответстват на европейския стандарт за електронно фактуриране.

Други съществени промени

Прецизирани са разпоредби, свързани с целия процес на възлагане на обществени поръчки.

Регламентиран е редът за подписване, връчване и получаване на електронни документи в хода на процедурите.

Приети са и промени, свързани с възможностите за замяна или включване на нов подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Уредени са и случаите на възможна смяна на партньор в обединение – изпълнител на поръчката, когато то не е юридическо лице.

Важно е да се отбележи и изменението, съгласно което информацията за т.нар. малки поръчки – събиране на оферти с обява вече ще е налична в Регистъра на обществените поръчки. Предвиден нов образец за тази цел.

Направени са промени и в административно-наказателните разпоредби на закона.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *