В брой 88 от 23.10.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Търговския закон, касаещи видовете акции, които могат да бъдат издадени от акционерните дружества.

Какво се променя в Търговския закон?

С направените изменения на закона се премахва възможността за акционерните дружества занапред да издават акции на приносител. Акциите на приносител или заместващи ги временни удостоверения, издадени до влизането в сила на новото изискване, подлежат на замяна с поименни акции.

Какво трябва да направят акционерните дружества и в какъв срок?

В срок до 23.07.2019 г. дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни:

  • да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни;
  • да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции;
  • да започнат да водят книги за акционерите;
  • да заявяват за вписване промените във връзка с вида акции и да представят за обявяване изменените устави в търговския регистър.

Какви са последиците за търговските дружества, които не приведат дейността си в съответствие с новите изисквания до 23.07.2019 г.?

Търговските дружества, които до 23.07.2019 г. не са изпълнили посочените по-горе задължения и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват с решение на съда по седалището на дружеството по иск на прокурора.

До 23.09.2019 г. Агенцията по вписванията ще състави списък на търговските дружества, които не са изпълнили гореизброените задължения във връзка с замяната на акциите на приносител и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени в Търговския регистър.

Този списъкще бъде изпратен на прокуратурата за завеждане на искове за прекратяване на дружествата. Предвидено е списъкът да се актуализира и изпраща на прокуратурата на всеки 6месеца.

Какво трябва да направят акционерите, притежаващи акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения?

Всяко лице, притежаващо акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, трябва да ги представи за замяна на издалото ги дружество в срок до 23.07.2019 г. Непредставените за замяна в този срок акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се обезсилват от издалото ги дружество.

В случай на обезсилване на акции и временни удостоверения поради непредставянето им в определения срок дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

Всеки акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени поради непредставянето им за замяна, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването им.

Какво трябва да направят кредиторите, които са приели в залог акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения?

В срок до 23.07.2019 г. кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения трябва да извършат замяна на акциите на приносител, съответно замяна на заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите.

В същия срок акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, върху които е наложен запор по реда на чл. 515, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, следва да бъдат заменени с поименни акции.

Кредиторът със залог или запор носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или заместващите ги временни удостоверения или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *