Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

В извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. беше обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Със закона Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение:

Корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане

Срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) се удължава до 30 юни 2020 г.

Срокът за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО)се удължава до 30 юни 2020 г.

Авансови вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане

През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., като:

  • ако към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски могат да се направят до 15.04.2020 г. и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
  • ако до 15.04.2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;

Корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:

Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят.

Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

Удължаване на сроковете във връзка с други данъчни задължения

Сроковете за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опериране на кораби се удължават до 30 юни 2020 г.

Годишен отчет за дейността

Срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) в НАП се удължава до 30 юни 2020 г.

Годишна декларация за облагане на доходите на физическите лица

Сроковете за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията се удължават до 30 юни 2020 г.

Срокът за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица се удължава до 31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.

Важно: Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

Данък върху недвижимите имоти и върху превозните средства

През 2020 г. отстъпка в ръзмер на 5% се прави на лицата, предплатили до 30 юни 2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Спиране на принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.

Удължаване на сроковете за подаване в Търговския регистър на годишни финансови отчети и декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Търговците могат да подадат за обявяване в Търговския регистър декларация за липса на дейност за предходната година по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството до 30 юни 2020г., а не както до сега – до 30 март 2020 г.

Срокът за подаване в Търговския регистър на годишните финансови отчети и доклади за дейността на фирмите също се удължава до 30 септември 2020 г.

Важни срокове, които не се променят въпреки извънредното положение:

–              Срокът за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност няма да бъдат променян.

–              Сроковете за внасянето на задължителните осигурителни вноски от осигурителите няма да бъдат променени.

–              Запазват се сроковете за деклариране и внасяне и на месечните авансови вноски от самоосигуряващите се лица.

–              Окончателните осигурителни вноски се внасят от самоосигуряващите се лица в сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – до 30.04.2020 г.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

One thought on “Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *