Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

В брой 38 на „Държавен вестник“от 24.04.2020 г. са обнародвани съществени промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които касаят подаването на годишните финансови отчети на дружествата в Търговския регистър.

Какви са промените и откога влизат в сила?

1. Отпадат таксите за подаване на годишен финансов отчет в Агенцията по вписванията

Отпадат таксите, които дружествата плащат за подаване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Към момента всяко дружество заплаща държавна такса в размер на 40 лв. при подаване на ГФО на гише в офисите на Агенцията по вписванията или 20 лв. при подаване по електронен път с електронен подпис.

Отпадането на таксите влиза в сила считано от 01.01.2022 г. Т.е. през 2020 и 2021 фирмите, подаващи своите годишни финансови отчети в Търговския регистър, ще продължават да заплащат държавна такса за това.

2. Отпада задължението за подаване на ГФО в НАП и НСИ

Отпада необходимостта годишните финансови отчети да се подават на три места – в Националната агенция по приходите, в Националния статистически институт и в Агенцията по вписванията. Всички ГФО-та ще се подават единствено в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Подаването на ГФО-тата на едно единствено място – Агенцията по вписванията – влиза в сила от 01.01.2022 г. Съответно през настоящата 2020 и следващата 2021 г. търговците следва да подават годишните си финансови отчети по стария ред – в НАП, в НСИ и в Търговския регистър.

3. Намаляват се документите, които се подават в Търговския регистър заедно с годишния финансов отчет

Обстоятелството, че годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади за дейността на търговските дружества са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър. Това означава, че отпада изискването търговските дружества да подават в Търговския регистър заедно с годишните си финансови отчети покани за провеждане на общо събрание, протоколи за провеждането му, пълномощни за гласуване и други съпътстващи документи, чието подаване досега се изискваше, за да се докаже, че годишният финансов отчет действително е приет от съответния орган на дружеството по надлежния ред.

Облекчената процедура за подаване на ГФО придружено от декларация за истинност на заявените обстоятелства и приемането на представените актове (декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър) влиза в сила от датата на обнародването на тази промяна в Търговския регистър, а именно от 24.04.2020 г.

Освен това измененията изрично предвиждат, че за производствата по обявяване на вече заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до 24.04.2020 г., обстоятелството, че годишните финансови отчети са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

Удължаване на сроковете за подаване на ГФО в Търговския регистър през 2020 г. предвид извънредното положение заради COVID-19

Напомняме, че със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., бяха удължени сроковете за подаване в Търговския регистър на годишни финансови отчети и декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Търговците могат да подадат за обявяване в Търговския регистър декларация за липса на дейност за предходната година по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството до 30 юни 2020г., а не както до сега – до 30 март 2020 г.

Срокът за подаване в Търговския регистър на годишните финансови отчети и доклади за дейността на фирмите също се удължава до 30 септември 2020 г.

Актуална информация за задълженията на фирмите за подаването на ГФО и декларации за липса на дейност в Търговския регистър и Националния статистически институт през 2021 г. може да видите в тази статия: До 30.06.2021 г. се подават декларации за липса на дейност в Търговския регистър и НСИ

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева е на ваше разположение, ако имате нужда от съдействие за подаване на годишен финансов отчет или декларация за липса на дейност в Търговския регистър.

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *