Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст – кой, кога и как може да се възползва от този отпуск?

Често родителите на малки деца изпадат в патова ситуация след изтичането на отпуска за отглеждане на дете до 2 години. В част от случаите детето не е прието в детско заведение и няма кой да го гледа. А дори прието в ясла/градина, детето е възможно да боледува толкова често, че за семейството да е икономически невъзможно да покрива възнаграждението на детегледачка, която да се грижи за болното дете през по-голямата част на месеца. Работодателите рядко подхождат с разбиране към майки, които редовно отсъстват от работа, за да гледат болно дете. Случва се работодателите да опитат да се „отърват“ от такава служителка, принуждавайки я да напусне по „взаимно“ съгласие или по други начини. Има и майки, които не желаят да пуснат децата си на ясла и предпочитат да ги гледат до 3-годишна възраст у дома.

Във всички тези случаи някакво временно решение може да бъде вземането на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Кой може да използва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

 • майката;
 • бащата;
 • осиновителката;
 • осиновителят;
 • настойникът на детето, в случай че двамата родители на детето са починали;
 • бабата/дядото на детето със съгласие на настойника, в случай че двамата родители на детето са починали.

На какви условия трябва да отговарят родителите/осиновителите, за да могат да използват този отпуск?

 • да е използван вече платения отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст или платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 • родителят, който иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете, да работи по трудово правоотношение;
 • детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка;
 • родителят, който иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете,да подаде писмено заявление до работодателя.

Как родителят осиновителят може да поиска от работодателя да използва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Може ли работодателят да не разреши ползването на отпуска?

Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска. В писменото заявление е необходимо родителят/осиновителят да декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Също така в заявлението родителят посочва в календарни дни колко отпуск желае да използва. Когато неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.

Работодателят е задължен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

Може ли родителят/осиновителят да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете, в случай че детето е записано/посещава детска ясла/детска градина?

Да, не е проблем детето да е записано или вече да посещава ясла или детска градина. Пречка да се ползва отпуска е налице, в случай че детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка – това са специализирани заведения, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Детските ясли и градини не са на пълна държавна издръжка, предвид че на децата в тях не се осигурява нито жилище, нито облекло за сметка на държавата/общината. Следователно родител може да използва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, дори когато то вече посещава ясла/градина.

Колко месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се ползва?

Всеки от родителите (осиновителите), ако отговаря на описаните по-горе в тази статия условия, има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете. Тези 6 месеца могат да се ползват наведнъж или на части в интервала от навършването на 2 години до навършване на 8 години от детето.

Възможно ли е неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст да се прахвърли на другия родител?

Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Т.е. в случай че отпускът са ползва само от единия родител, той ще има право на 6 месеца неплатен отпуск като родител плюс още 5 месеца прехвърлен неплатен отпуск от другия родител или общо 11 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска, на който има право другия родител, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер до 5 месеца, към заявлението за ползване на неплатен отпуск до работодателя се прилага писменото съгласие на другия родител (осиновител).

Възможно ли е родителят осиновителят да прекрати по-рано неплатения отпуск за отглеждане на дете?

Отпускът може да се прекъсне преди заявения брой календартни дни отпуск да са изтекли по искане на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя). За целта е неоходимо родителят/осиновителят да подаде до работодателя писмено заявление за прекъсване на отпуска.

Има ли право родител/осиновител в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст да получи парично обезщетение по болничен лист за гледане на болно дете?

Ако родителят/осиновителят има не по-малко от 6 месеца осигурителен стаж като лице, осигурено за Общо заболяване и майчинство и ако през времето на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете бъде издаден болничен лист за гледане на болно дете до 18-годишна възраст, то родителят/осиновителят ще има право на парично обезщетение по болничния лист.

На колко месеца неплатен отпуск има право родител/осиновител, който сам се грижи за дете до 8-годишна възраст?

Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, има право на неплатен отпуск в размер 12 месеца в случаите, когато:

 1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; или
 2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда; или
 3. другият родител е починал.

Възможно ли е да се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, в случай че и двамата родители на детето са починали?

Ако починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст или двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение, или в детско заведение на пълна държавна издръжка, настойникът на детето, ако работи по трудово правоотношение, има право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер 12 месеца. Със съгласие на настойника отпуск в размер до 12 месеца или остатъкът от неизползвания неплатен отпуск до този размер може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.

Трябва ли родителят, пожелал да излезе в неплатен отпуск за отглеждане на дете, да използва целия неплатен отпуск наведнъж?

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да бъде използван наведнъж или на части. Важно е да се отбележи, че когато този отпуск се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на използване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Дължат ли се осигурителни вноски за този период?

Да, неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се признава за трудов стаж. Лицата, които ползват този неплатен отпуск, са здравно осигурени изцяло за сметка на работодателя си. Други осигурителни вноски, освен здравните, не се дължат.

Тъй като времето, през което се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до  8-годишна възраст, се признава за трудов стаж, за този период служителят има право на платен годишен отпуск, който може да се ползва, след като се върне на работа.

Могат ли държавните служители да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

Да, съгласно чл. 63 от Закона за държавния служител държавните служители могат да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда.

Могат ли управителите на търговски дружества, назначени по договор за управление и контрол, да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

Договорът за управление и контрол не е трудов договор и спрямо него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Съответно родителят/осиновителят, работещ по такъв договор, не може да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, който е уреден в Кодекса на труда.

Могат ли самоосигуряващите се лица да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

Не. Дейността на самоосигуряващите се лица не се регулира от Кодекса на труда. Поради тази причина те нямат възможност да ползват уредения в Кодекса на труда неплатен отпуск за отглеждане на дете.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

84 thoughts on “Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

 1. Здравейте адвокат Вълчева,
  мога ли да попитам следното:
  По време на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на основание чл. 167а, ал. 1 от КТ бъде издаден болничен лист, следва ли след изтичането на същия отново да бъдат подавани документи за продължаване ползването на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ?

  1. Здравейте, Гергана,
   Ползването на болничен прекъсва ползването на неплатения отпуск за отглеждане на дете и продължаването му след болничния не става автоматично – трябва отново да се подадат документи за ползване на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте, а с издаването на болничния автоматично ли се прекъсва отпуска по чл.167А или е необходимо и заявление от ползващия?

  2. По време на неплатения отпуск детето може ли да посещава детска градина. Примерно имам 3 месеца не платен но на втория месец от неплатения отпуск реша да го пусна на градина. Но през това време искам и неплатения отпуск да продължи?

   1. Здравейте, Сияна,
    Не е никакъв проблем детето да посещава ясла/градина, а вие да ползвате неплатен отпуск за отглеждането му.
    Поздрави,
    адв. Камена Вълчева

  3. Здравейте! Къде мога да намеря заявления за ползване на неплатен отпуск чл. 167а и за прехвърляне на отпуск от бащата

 2. Здравейте!
  Необходимо ли е да се вземе първо платената отпуска (например имам такава от 2019 г) преди да се използва тази за гледане на дете до 8 г.? И може ли тази отпуска (от 2019) да бъде взета през 2022 година? Или трябва да я взема сега през декември (да прекъсна и отново да пусна документи за отпуск за гледане на дете до 8г.) и в този случай работодателят може ли да ми откаже платеният отпуск от 2019 г?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Мария,
   Не сте написали колко голямо е детенцето ви. Имайте предвид, че ако то е под 2-годишна възраст, нямате право да ползвате неплатения отпуск за гледане на дете, докато детето не навърши 2 години (платеният отпуск може да се ползва и преди навършването на две години на детето).
   Относно реда на вземането на отпуските – законът не предвижда задължителна последователност, в която сте длъжна да вземете натрупания през майчинството платен отпуск и неплатения отпуск по чл. 167а от КТ.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 3. Здравейте!
  Бих искала да прехвърля отпуска на бащата. В случай че не се намираме в брак и не живеем в едно домакинство какви документи трябва да представя пред работодателя освен заявлението за ползване на неплатен отпуск до работодателя? Нужно ли е да представям документ от неговия работодател, че той не е ползвал този отпуск?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Жана,
   От формулирането на въпросите Ви не ми стана ясно Вие ли желаете да ползвате отпуска на бащата или искате да прехвърлите вашия неплатен отпуск към бащата, така че той да го ползва.
   Родителят, който иска да ползва чуждия отпуск, трябва да подаде писмено заявление до собствения си работодател за отпуска (с копие от акта за раждане на детето), като от другия родител се иска да подготви писмено съгласие за прехвърлянето на отпуска, което също се представя на работодателя на този родител, който желае да излезе в отпуск. Ако последно неплатен отпуск по чл. 167а от КТ е ползван от родителя, който сега ще прехвърля останалия му неплатен отпуск на другия родител, то трябва да се представи и удостоверението по чл. 49, ал. 6 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 4. Здравейте адвокат Вълчева, ползването на болничен по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г. само за майката ли се отнася или може да бъде издаден и за болно дете? Болничния автоматично ли прекъсва непатения отпуск за отглеждане на дете до 8г. или трябва да се подаде предварително молба за прекъсване? Благодаря предварително! Поздрави!

  1. Здравейте,
   Ако родителят има не по-малко от 6 месеца осигурителен стаж като лице, осигурено за Общо заболяване и майчинство и ако през времето на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете бъде издаден болничен лист за гледане на болно дете до 18-годишна възраст, то родителят ще има право на парично обезщетение по болничния лист. За целта родителят следва да представи на работодателя болничния лист, както и писмена молба за прекъсване на неплатения отпуск.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 5. Здравейте !
  На 14.02. 2022г ми изтича втората година майчинство. Ще ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години и ще се върна на работа през 2023г.
  Отпуската , която имам за 2019г. ще мога ли да си я ползвам, щом се върна през 2023г на работа, или давността на отпуската ще е приключила?

 6. Здравейте ! През април 2022г ми изтича втората година майчинство.Мога ли първо да използвам платения си отпуск за тези две години и след това да пусна заявление за неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.възраст ? Благодаря !

  1. Здравейте,
   Можете първо да ползвате платения си отпуск, а след това и неплатения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 7. Здравейте,
  В случай, че детето започне 1-ви клас в училище на 6 г. и 6м., неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст може ли все още да бъде използван? Държавните учебни заведения водят ли се на пълна държавна издръжка? А ако детето е записано 1-ви клас в частно училище и се дължат такси?
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте, г-жо Ненова,
   До 8-годишна възраст на детето може да ползвате неплатения отпуск за отглеждане на дете, независимо дали детето е записано в общинско, държавно или частно училище.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 8. Здравейте!
  За първото дете съм ползвала неплатен отпуск за отглеждане на дете, но не помня колко дни съм ползвала от него. Къде мога да проверя колко са ползваните дни? Сега с второто дете ако използвам неплатен за него, ако имам от предния неплатен отпуск за отглеждане на дете останали дни, мога ли да ги ползвам?

  1. Здравейте, Диляна,
   В случай че първото ви дете все още не е навършило 8-години, все още може да ползвате от неплатения отпуск за отглеждане на дете, който ви се полага за отглеждането на първото дете. Ако първото дете вече е над 8-годишна възраст, вече няма как да ползвате от неплатения отпуск за неговото отглеждане.
   Ако сте ползвали неплатения отпуск при настоящия си работодател, може да го попитате колко дни имате използвани. Ако сте ползвали от неплатения отпуск при предишен работодател, той би трябвало да ви е дал при прекратяване на трудовия ви договор заедно с другите документи също и отделен документ – удостоверение за размера на ползвания неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, от което удостоверение ще се ориентирате колко останали дни отпуск имате.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 9. Здравейте!Молбата ми е да ми отговорите,сега детските градини и ясли стават безплатни,в такъв случай имаме ли право на неплатен отпуск?

  1. Здравейте, Виолета,
   За да се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, то детето не трябва да е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.
   Терминът „Детски заведения на пълна държавна издръжка“ е определено със закон какво означава (§1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на социалното осигуряване) – това са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и на общинските бюджети, без да се заплаща такса.
   Т.е. не е единствен критерий има или няма такса, а и какво получават децата в тези детски заведения – на децата в яслите и градините не се предоставят нито жилище, нито облекло и това няма да се промени и след отпадането на таксата – яслите, градините, училищата не са детски заведения на пълна държавна издръжка, независимо че родителите не заплащат такса. В много малки градове и села яслите и градините са безплатни за всички деца от години, в градовете, в които имаше такса, имаше също доста родители, неплащащи такса по социални критерии, това не води до проблем при ползването на неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 10. Здравейте, адв.Вълчева, искам да ви попитам дали след изтичане на 2рата год майчинството мога веднага да започна да ползвам неплатения отпуск за гледане на дете до 8г възраст? И след неговото изтичане да използвам натрупалия се през годините платен отпуск? Този платен отпуск има ли някаква годност, така да се каже? Благодаря ви предварително за отделеното време.

 11. Здравейте, адв. Вълчева, искам да ви попитам дали след изтичане на 2рата год майчинството мога веднага да започна да ползвам неплатения отпуск за гледане на дете до 8г възраст? И след неговото изтичане да използвам натрупалия се през годините платен отпуск? Този платен отпуск има и някаква годност, така да се каже? Благодаря ви предварително за отделеното време.

  1. Здравейте, Мая,
   Относно реда на вземането на отпуските – законът не предвижда задължителна последователност, в която сте длъжна да вземете натрупания през майчинството платен отпуск и неплатения отпуск по чл. 167а от КТ.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 12. Здравейте,искам да попитам, имам две деца на 4г. и на година и 6 месеца. След като ми изтече платения отпуск по майчинство с първото дете,излязох в болничен,тъй като вече бях бременна с второто дете. Идеята ми е,че не съм ползвала неплатен отпуск за първото дете. Дали е възможно след като второто ми дете стане на 2 години да ползвам наведнъж неплатен отпуск за двете деца,т.е два пъти по шест месеца. Дали работодателят би ми разрешил.

  1. Здравейте, Живка,
   Имате право да ползвате по 6 месеца неплатен отпуск за всяко от децата, дали наведнъж ще ползвате отпуските за двете деца, т.е. непосредствено една след друга, или на части и с отстояние между тях е ваше лично решение – работодателят няма право да ви откаже тези отпуски, ако сте спазили процедурата и условията за заявяването им.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 13. Здравейте, за дете, което е намършило 8 години, може ли да се използва неплатен отпуск за дете до 8-годишна възраст ? Т.е. кога изтича тази възможност – с навършване на 8 години или навършване на 9 години на детето ?

  1. Здравейте, г-жо Димитрова,
   Щом детето е навършило 8 години, за него вече не можете да ползвате неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст – този вид отпуск се ползва до навършване на 8 години от детето, а не до навършване на 9 години.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 14. Здравейте, адв.Вълчева !
  Ако бащата работи по трудов договор но не в България , а в ЕС, има ли право майката да ползва 5 месеца от полагащите му се 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

  1. Здравейте, Милена,
   За да ползвате от неплатения отпуск за отглеждане на дете на бащата, то бащата трябва да има право на такъв отпуск по българския Кодекс на труда.
   Във вашия случай бащата работи на трудов договор в чужда държава, предполагам, че работодателят му не е българско дружество и трудовият му договор не е съобразен и сключен по българския Кодекс на труда, съответно бащата няма право да ползва такъв отпуск, тъй като целият му договор и отпуските му се уреждат съобразно законите на държавата, в която е сключил трудов договор, а не съобразно българското законодателство.
   Тъй като бащата няма право на този неплатен отпуск по чл. 167а от КТ в размер 6 месеца, той няма как да ви прехвърли 5 месеца от въпросния отпуск. Ако бащата се върне да работи в България по трудов договор, той ще има право на неплатен отпуск за отглеждане на дете и ще може да ви прехвърли 5 месеца от него.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 15. Здравейте!

  Интересува ме дали периодът на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г. по чл. 167а ал.1 от КТ се счита за трудов стаж (т.е. ако изполвам 3 месеца, тези 3 месеца ми се броят за трудов стаж, въпреки, че е неплатен отпускът). Другият ми въпрос е дали докато използвам този неплатен отпуск ми се трупа и платен отпуск за периодът, в който съм неплатен (т.е. ако имам 24 дни платен на година, но 3 месеца съм в неплатен за гледане на дете, ще си имам ли всички 24 дни или ще ми прiспаднат 6 дни за 3-те месеца неплатен)?

  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Веселина,
   Неплатеният отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст се зачита за трудов стаж на основание чл. 167а, ал. 8 от КТ. По време на месеците неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст ви се трупа и годишен платен отпуск, все едно сте била на работа през този период (т.е. ще си имате всички дни платен отпуск за годината, нищо че през част от годината не сте работили активно, а сте ползвали неплатен отпуск за гледане на дете).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 16. Здравейте Адвокат Вълчева,
  Бих искала да попитам: Имам дете, което е прието в държавна детска ясла, през септември ще бъде на 10 месеца, но не желаем да посещава яслата докато не проходи. Разговарях с директорката на яслата, тя ми каза че мога да отложа с 60 дни. Съответно когато запиша детето на ясла ще получавам 50% от майчинството и ще трябва да се върна на работа. Няма как да се върна на работа, тъй като ще трябва да си гледам детето. Може ли детето да е на ясла, аз да получавам 50% от майчинството и съответно когато детето след тези 60 дни трябва да тръгне на ясла аз да си пусна неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3г възраст ? Когато съм в неплатен отпуск ще ми се спре ли майчинството?

  Благодаря
  Борислава Цветкова

  1. Здравейте, Борислава,
   По българското право няма отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна възраст, отпускът се води неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и може да се ползва след навършване на 2 годинки от детето. Т.е. няма как да ползвате такъв отпуск за дете, което е на около 1 годинка.
   Майчинството се прекъсва, а вие трябва да се върнете на работа от датата, на която детето постъпи в градината (т.е. от първото му посещение) – от този момент може да ползвате натрупания през периода на майчинството платен годишен отпуск и да отложите още малко връщането си на работа, като през периода на ползване на платен годишен отпуск имате право на обезщетение в размер на 50% от майчинството.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 17. Здравейте адв. Вълчева.
  Имам 2 деца с разлика 2г и 4месеца, родени през 2017 и 2020- та година. През април ми изтече майчинството + платения отпуск и поисках да взема неплатен. Майчинството за двете деца ми се заатъпва (не съм се връщала на работа). От работното ми място казаха, че мога да ползвам неплатен отпуск без прекъсване само за по- малкото дете. Аз изразих съмнение, но ми казаха да проверя в НОЙ. Как да постъпя и към кого да се обърна? Имам ли право на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години и за двете си деца и как мога да го ползвам?
  Благодаря Ви!
  Сърдечни благопожелания!
  Мира Тошева

  1. Здравейте, Мира,
   Имате право да ползвате нелатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст и за двете си деца. За целта трябва да подадете най-малко 10 работни дни преди датата, от която желаете да ползвате отпуска, заявление за този отпуск пред работодателя, като уточните в него за кое от двете деца желаете да ползвате неплатения отпуск.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 18. Здравейте, Адвокат Вълчева, възможно ли е да прехвърля моя неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г. (5 месеца) на бащата, аз работя по договор за управление и контрол.

  Благодаря предварително и поздрави,

  Ж.

  1. Здравейте, Ж.,
   Договорът за управление и контрол не е трудов договор и спрямо него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Съответно родителят, работещ по такъв договор, не може да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, който е уреден в Кодекса на труда. Поради тази причина няма и как да прехвърлите на другия родител отпуск, на който вие самата нямате право.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 19. Здравейте, Адвокат Вълчева,

  Искам да подам заявление за ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 от Трудовия кодекс. В същото време имам възможност да работя на друго място (в чужбина) за тези 6 месеца и не искам да прекъсвам трудовия си стаж в България. Съществува ли законова пречка за това и нужно ли е да съобщавам това обстоятелство на работодателя си? Детето е с мен през цялото време.

  Благодаря Ви предварително.

  Ина

  1. Здравейте, Ина,
   Няма законова пречка по време на неплатен отпуск, който ползвате в България, да работите в чужбина. Но е възможно да има пречка под формата на клауза във вашия трудов договор – той трябва да се прегледа, за да се прецени ОК ли е да започнете работа в чужбина, докато имате действащ договор с настоящия си работодател.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 20. Здравейте
  Баба съм на 2 годишно дете,което е записано в детска ясла,но много боледува.Работя на трудов договор.Мога ли да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете до 8 год.възраст?

  1. Здравейте, Родинка,
   За да възможно бабата да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст, изискването е и двамата родители на детето да са починали. Ако детето има живи родители, то единствено те имат право да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
   Вие можете с разрешение на работодателя си да ползвате неплатен отпуск по общия ред – по чл. 160 от Кодекса на труда. Имайте предвид обаче, че дълъг неплатен отпуск е много вероятно да се отрази негативно върху размера на бъдещата ви пенсия.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 21. Здравейте Адвокат Вълчева,
  майка съм на дете на 2г 6м, детето е записано в държавна детска градина, но често боледува. Имам ли право да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете до 8г възраст, с оглед на факта, че таксите за държавните детски градини отпаднаха наскоро?
  Благодаря предварително

  1. Здравейте, Милена,
   Имате право да ползвате неплатен отпуск за гледане на дете до 8 годишна възраст – не е проблем, че детето посещава детска градина, за която не заплащате такса.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 22. Здравейте ! В момента съм неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.възраст до декември месец.Септември детето ми тръгва на ясла и работодателят ми казва,че след като посещава ясла или детска градина трябва да си прекратя неплатения отпуск и да се върна на работа ? Вярно ли е това и има ли общо с това,че вече детските градини са безплатни ? Благодаря предварително !

  1. Здравейте, Ивелина,
   Работодателят ви не е прав. Посещението на ясла/градина от детето не е основание за прекратяване на неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Основание за задължително прекратяване на отпуска би било постъпването на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка. Дефиниция на понятието „Детски заведения на пълна държавна издръжка“ се съдържа в §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на социалното осигуряване – това са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и на общинските бюджети, без да се заплаща такса.
   Т.е. не е единствен критерий има или няма такса, а и какво получават децата в тези детски заведения – на децата в яслите и градините не се предоставят нито жилище, нито облекло и това не се е променило и след отпадането на таксата.
   По закон имате право да продължите ползването на неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и след като детето започне да посещава детска ясла/градина.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 23. Здравейте, Адвокат Вълчева,
  Имам дете, което през януари 2023 ще навърши осем години и е с диагноза аутизъм. Има издаден ТЕЛК. Не посещава градина целодневно, но въпреки това намирахме различни варианти и последните две години работих на пълен работен ден. Но от септември ще е в друга градина и ще посещава едва по 3 часа на ден. Намерението ми беше да напусна работа, но забременях. Терминът е през февруари 2023.

  Въпросът ми е дали ако ползвам неплатен отпуск за дете до 8 год. ще имам право на майчинство и дали този отпуск ще повлияе върху размера на обезщетението по майчинство, тъй като за месеците до раждането няма да получавам възнаграждение.

  Поздрави!

  1. Здравейте, Мадлен,
   Ще имате право на майчинство, ако ползвате неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст. В случай че работите на минимална заплата, неплатеният отпуск няма да повлияе на майчинството (ще взимате минималното майчинство). Ако обаче работите за по-голяма заплата от минималната, тогава неплатеният отпуск за гледане на дете ще се отрази негативно върху размера на предстоящото обезщетение за майчинство, т.е. майчинството ще е по-малко като размер заради неплатения отпуск.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 24. Здравейте, адвокат Вълчева,

  Имам нужда от консултация във връзка с прекратяване на настоящия си трудов договор.

  Моля за връзка с Вас.

  С уважение,
  Цветелина Кичукова

 25. Здравейте, адв. Вълчева!

  В публикацията Ви е описано, че след подаване на заявление за използване на отпуск за гледане на дете 10 работни дни преди началната дата, от която да започне да тече отпуска, работодателят НЯМА право да откаже ползването на отпуска, освен ако такъв вече не е бил използван предполагам? Възможно ли е работодателят, в такъв случай, да се възползва да освободи работника си по време на отпуска (чрез закриване на работната му позиция или отдел например)? Или има ли право да го освободи в рамките на тези 10 работни дни преди започването на неплатения отпуск?
  Благодаря за отговора предварително!

  С уважение,
  Яна Цветкова

  1. Здравейте, Яна,
   ако родителият е използвал целия си неплатен отпуск за гледане на дете, работодателят следва да му откаже следващ опит да ползва такъв отпуск. Но ако родителят е използвал само част от отпуска и иска да ползва целият или част от останалия все още неизползван неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст, щом родителят е подал адекватни документи и е спазил определения от закона срок за уведомление на работодателя, работодателят следва да разреши този отпуск.
   Отсносно освобождаването от работа – въпросът с прекратяването на трудовите договори има страшно много аспекти, които трябва да се обсъдят, преди да се отговори – какъв е договорът на родителя (постоянен, срочен, по заместване…), в изпитателен срок ли е родителят, ползва ли родителят закрила от уволнение на някое от основанията, предвидени в Кодекса на труда и т.н. Няма как да ви отговоря коректно въз основа на информацията, която сте дали в коментара си – трябва да се обсъдят всички аспекти от ситуацията, за да ви консултирам адекватно.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 26. Здравейте,
  Как се смятат тези 6 месеца отпуск за отглеждане на дете до 8г възраст, тъй като в заявлението пише дни/месеци?
  Ако реша да ги ползвам от 01.10.22 до 01.04.23 или се смятат работни дни и други?
  Благодаря за разяснението,
  М. Жекова

  1. Здравейте, Мария,
   Щом искате да ги ползвате наведнъж, се смятат както сте посочили – от 1.10.2022 до 01.04.2023 г.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 27. Здравейте, работодателя може ли да отхвърли искането за отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст?

  1. Здравейте, Карина,
   ако родителият е използвал целия си неплатен отпуск за гледане на дете, работодателят следва да му откаже следващ опит да ползва такъв отпуск. Но ако родителят не е използвал досега такъв отпуск или е използвал само част от отпуска и иска да ползва останалия все още неизползван неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст, щом родителят е подал адекватни документи и е спазил определения от закона срок за уведомление на работодателя, работодателят следва да разреши този отпуск.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 28. Здравейте, адв. Вълчева. На 15 ноември детето ми което е на годинка и 1 месец ще започне ясла. Аз ще се върна на работа и ще получавам 50% от майчинството. Ако изляза в болничен или неплатен отпуск, отново ли ми се полагат тези 50% от майчинството. Колко неплатен отпуск мога да използвам ако то е на година и няколко месеца.

  1. Здравейте, Христина,
   По време на болничен и платен отпуск, ще продължите да си ползвате 50% от майчинството. Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се ползва след навършване на 2 години от детето, т.е. вие към момента нямате право да ползвате такъв, защото детето все още не е навършило 2 години. Може да ползвате неплатен отпуск по общия ред, уреден в чл. 160 от КТ, но само ако работодателят ви разреши такъв и колкото ви разреши (работодателят не е задължен да ви позволи неплатен отпуск по общия ред).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 29. Здравейте,
  Искам да попитам дали работодателя има право да задължи работника при вече няколо удължавания на неплатения отпуск по имейл без проблем, да се отива всеки път на работното място и ако работодателя реши на място до го удължи или не?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Валерия,
   Ако е проблем за служителя да отиде до офиса, може да изпрати документите за удължаване по куриер, като заяви услугата получаване на входящ номер върху връчените документи и куриерът да му върне копие от документите с входящ номер от работодателя – така работодателят ще е длъжен да се произнесе по документите, защото служителят ще има писмени доказателства за връчването им.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 30. Здравейте адв. Вълчева,
  аз съм баба която ползва майчинство за отглеждане на внуче през втората година, майка му работи. Детето не е прието на ясла, мога ли да ползвам 6 месеца неплатен за отглеждането му

  1. Здравейте, Мария,
   Бабата/дядото на детето може да ползвя неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от КТ, в случай че и двамата родители на детето са починали. Т.е. щом детето има жив родител, вие като баба не можете да ползвате неплатен отпуск за отглеждане на дете.
   Може да поискате от работодателя си да ползвате неплатен отпуск по общия ред, уреден в чл. 160 от КТ. Работодателят обаче не е задължен да ви разреши ползването на неплатен отпуск по общия ред.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 31. Здравейте, Адвокат Вълчева !Платеното майчинство ми изтича след 20 дни,но си счупих ръката и ще ми свалят гипса след 40 дни и след това най-малко месец ще се възстановявам.Ако излезна в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г. имам ли право на болничен?

  1. Здравейте, Десислава,
   Ако искате да ползвате болничен по време на платен или неплатен отпуск, трябва да представите издадения болничен на работодателя. Имайте предвид, че болничният прекъсва ползването на съответния вид отпуск. Съответно за подновяването на прекъснатия отпуск отново трябва да подадете документи към работодателя.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 32. Здравейте ! Скоро предстои да ми изтече неплатения отпуск от 6 месеца за отглеждане на дете до 8г.Мога ли да го продължа като прехвърля 5те месеца от таткото ? Някакъв документ от фирмата на съпруга ми изисква ли се ? И трябва ли през тези следващи 5 месеца съпруга ми да е на трудов договор ( понеже му предстои ходене в чужбина ) ? Благодаря !

 33. Здравейте,
  Искам да попитам за всяко дете по отделно ли се полагат по 6 месеца на родител или са общо за всички, независимо колко са. Напирмер ако имам 2 деца майката има два пъти по 6 месеца и таткото също или имаме само веднъж по 6 месеца?

  1. Здравейте, Иван,
   Ако децата са близнаци, всеки от родителите има само по веднъж 6 месеца неплатен отпуск. Ако децата са на различна възраст, за всяко дете всеки от родителите има по 6 месеца, т.е. всеки родител има право да ползва 2 пъти по 6 месеца неплатен отпуск за двете деца.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 34. Здравейте адвокат Вълчева. Един въпрос от името на работодател , относно правата на наш служител. Майката се връща на работа и не желае да ползва отпуск по чл 164 от КТ, има правото да се възползва на 50% като работеща майка. В същото време заявява, че ще пусне заявление за неплатен отпуск до 8 годишна възраст на първото си дете. В правото ли е да ползва неплатен отпуск до 8 години за първото дете и да бъдат изплащани 50% за работеща майка ?

 35. Здравейте,
  В случай, че майката на дете навършило 2 години работи на 2 места с намалено работно време – 4 часа. След използване на целият полагаем платен отпуск и на двете места, детето все още не е прието в детско заведение. Само единият работодател предлага рационален вариант за съвместяване на трудовите и личните ангажименти. Възможно ли е Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8 г да се използва само при вторият работодател, докато майката работи на непълен работен ден при първия?

 36. Здравейте,
  В случай, че пусна неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.възраст, след края на майчинството си, по време на този отпуск имам ли право да бъда назначена на трудов договор при друг работодател за работа от вкъщи? Благодаря!

 37. Здравейте, от януари месец 2023 работя при нов работодател, още съм в изпитателен срок в полза на работодателя. Имам дете на 2 г. и 2 м. и желая да ползвам неплатен отпуск по чл.167а ал1 за гледане на дете. Досега не съм ползвала този отпуск. Моята тиймлайтърка отказа да приеме молбата ми и каза, че ми се полага отпуска само ако ми разрешат. Съответно я изпратих до деловодството препоръчано с разписка. Получих разписка, но нямам входящ номер Това достатъчно ли е десет дни след получаване на молбата ми, да изляза в отпуск, даже и тиймлайтъра да ми казва, че нямам право. Възможно ли е работодателят ми да изпозлва това, че не ми е дал входящия номер на документа ода ме уволни за неявяване на работа.

  Благодаря!

 38. Здравейте адвокат Вълчева,
  Възможно ли е първо да използвам 5 месеца неплатен отпуск, полагащ се на бащата, след което да пусна молба за моите 6 месеца?
  Предварително благодаря за Вашия отговор!

 39. Здравейте! Бих искала да попитам, ако бащата не се осигурява и няма трудов договор. Майката има ли право на отпуск още 6 месеца, освен тези 6, които и се полагат за отглеждане на дете до 8 години? Моят случай е такъв, а тези месеци, които ми се полагат скоро изтичат.

 40. Здравейте ако съм в неплатен 167а за гледане на дете , детето може ли да посещава детска градина в периода на болничния?

 41. Здравейте, как се процедира когато детето е на 2г и 3 месеца, изтича ми платения отпуск, който ползвам на веднъж и не съм ползвала не платен. Пуснала съм молба до работодателя по пощата с обратна разписка, но не я подписва и нямам отговор. На среща с него имаше да ме съкрати и да идвам да ми плаща почасово. Трябва ли да се ява на работа след изтичане на платения и да пусна уведомление, как мога да го накарам да ми разпише не платен и, ако подпиша в крайна сметка
  заповедта за съкращаване ще мога ли да взимам обезщетение като имам дете под 3 г. Благодаря

 42. Здравейте. Налага ми се и искам да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст за дъщеря ми, която е на 7. Когато бях в майчинство го прекратих, когато тя беше на 1 година и 9 месеца и тръгна на ясла. Смята ли се за основание за непозволяване на неплатения отпуск, това че не съм използвала докрай майчинството до 2 годишна възраст.

 43. Здравейте, мога ли да ползвам неплатена отпуска за гледане на дете ако съм в предизвестие във фирмата в която работя?
  Благодаря Ви!

 44. Здравейте

  Искам да попитам. Колко пъти, докато детето навърши 8 години може да ползва бащатата неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст? Може ли майката също да ползва?
  Или максимума е 6 месеца общо и за двамата. Можем ли по едно и също време и двамата да подадем заявление?

 45. Здравейте адвокат Вълчева,
  Имам дете, което е на 6г10м.
  И бебе на 1г2м, което е записано на ясла и рално ще тръгне на 15.11.2023.
  1. Счетоводителката на фирмата не е подала Заявление-декларация за изплащане на парично обещетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл.53 от ксо (приложение N°7 към чл.4, т.6) за бебето.
  Терминът ми беше на 27.09.2022.
  Ако се подаде сега Заявлението заедно с Декларацията за промяна на обстоятелствата, мога ли да получа майчинските за периода 28.09.2023-14.11.2023?
  2. Мога ли да ползвам 6м неплатен отпуск за по-голямото дете от 15.11.2023?

 46. Здравейте! Може ли майка, която ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години да работи на граждански договор?

 47. Здравейте Адв. Вълчева! Искам да попитам мога ли да ползвам неплатеният отпуск по чл.167а, без да съм използвала натрупания платен отпуск след завръщането на работа след майчинство и в случай че може кой отпуск е по-добре да използвам първо?
  Благодаря

 48. Здравейте!
  Има ли някаква промяна в закона, след като държавните ясли и градини станаха безплатни, т.е. мога ли да запиша детето на ясла/градина , докато съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8годишна възраст и отпускът да продължи?
  Благодаря!
  Благодаря!

 49. Здравейте адв.Вълчева, мога ли да бъда назначена на друг трудов или граждански договор, осигурена на 2 ч., при положение че в момента съм в неплатена отпуска за гледане на дете до 8 г. от фирмата в която работя в момента?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *