Кандидатстване за финансова помощ до 150 000 лв. по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряването му, съгласно програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Целта на предоставения оборотен капитал е директна финансова подкрепа на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и осигуряване на стабилност на работните места. Бюджетът на програмата е 156 милиона лева.

Кой може да кандидатства по програмата?

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

 • Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.
 • Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.
 • Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност съгласно  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването.

Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от дейностите, посочени в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на Министъра на здравеопазването.

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които няма да могат да се възползват от програмата са:

 • които кандидатстват за отпускане на оборотен капитал за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия
 • средни предприятия, които към 31.12.2019 г. са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), т.е. когато са в колективна несъстоятелност, когато записаният акционерен капитал/вписаният в баланса на дружеството капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби, както и когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране. Всички обстоятелства, при които се счита, че дадено предприятие е в „затруднено положение“ са изброени и описани в Член 2, т. 18 на Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията
 • Микро и малки предприятия, които към 31.12.2019 г. са обект на процедура по колективна несъстоятелност или са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране
 • Клонове на юридически лица, регистрирани в България поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на предприятие

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Основна икономическа дейност – дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги и т.н., в зависимост от вида на дейностите на предприятието.

Допълнителна икономическа дейност – всяка друга дейност на предприятието/обекта, чиято крайна продукция на стоки и услуги е подходяща за доставка и реализация на пазара. Добавената стойност на допълнителната дейност трябва да бъде по-малка от тази на основната дейност.

Стойността на заявената безвъзмездна помощ се попълва служебно от НАП след одобрение на заявлението в т.3 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

Как се изчислява финансовата помощ?

Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

Кой предприятия имат право да получат 20% от оборота си без ДДС?

20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност:

 • 85 „Образование“;
 • 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
 • 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
 • 90 „Артистична и творческа дейност“;
 • 91.02 „Дейност на музеи“;
 • 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
 • 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
 • 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;
 • 59.14 „Прожектиране на филми“;
 • 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
 • 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
 • 56 „Ресторантьорство“;
 • 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
 • 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
 • 68.32 Управление на недвижими имоти;
 • 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“

Кой предприятия имат право да получат 10% от оборота си без ДДС?

10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.

10% от оборота без ДДС от засегнатите от заповедите на Министъра на здравеопазването обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

 • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
  -47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
  -47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
  -47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
  -47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
  -47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
  -47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
  -47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 79 „Туристическа агентска и операторска  дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;
 • 96.01 „Пране и химическо чистене“.

В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала  след  1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

Необходимо ли е съфинансиране от страна на предприятията, за да се възползват от програмата?

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Кандидатстване

Кандидатите могат да подават формулярите за кандидатстване по програмата през портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите – https://inetdec.nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис.

При избор на услугата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, от портала на НАП, кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). В ИСУН 2020 се попълва електронния формуляр за кандидатстване. Попълването и подаването на необходимите документи за участие е възможно единствено с използването на валиден квалифициран електронен подпис.

Всички юридически лица, които към момента имат достъп до електронните услуги на НАП с право за подавана на декларации и документи, ще получат автоматично достъп до тази услуга. Останалите ще трябва да подадат заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП.

Формуляр за кандидатстване

Формулярът е опростен. С него кандидатите удостоверяват на декларативен принцип, че отговарят на изискванията по процедурата и основни данни.

Попълват се:

 • код на основната/допълнителната икономическа дейност, извършвана в засегнатите предприятия/обекти;
 • данни за обектите и/или дейностите на предприятието с преустановена/ограничена дейност; банкова сметка;
 • общ оборот без ДДС от затворените обекти/ограничени дейности за референтния период на 2019 година, попадащи в обхвата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % или 10 % от оборота и др.
 • В случай, че предприятието/обектът е регистриран през 2020 г., се посочва сумата на всички реализирани през м. октомври 2020 г. приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби без ДДС (ако лицата са регистрирани по ЗДДС).

Други необходими документи

Кандидатите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят декларация към Формуляра за кандидатстване, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (когато формулярът се подава от упълномощено лице), както и декларация за МСП.

Видове допустими разходи

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Т.е. парите могат да се изразходват за суровини, материали, външни услуги и възнаграждения.

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за извършване на разходи за оперативен капитал и за покриване на текущите нужди на кандидатите – например наем, режийни (ток, вода) и възнаграждения. За направените разходи бенефициентът трябва да съхранява счетоводни документи и съответната одитна следа. Разходите за осигурителни вноски на служителите в засегнатите от противоепидемичните мерки обекти са допустими, за разлика от разходите за данъци и такси.

Примерни разходи и тяхната допустимост:

 1. Наем на помещение, в което се осъществява засегнатата от противоепидемичните мерки дейност – допустим
 2. Възнаграждение на персонала, включително възнаграждение на управителя по договор за управление и контрол – допустим
 3. Доставка на хранителни продукти, които ще бъдат вложени при приготвянето на ястия в ресторант – допустими.
 4. Доставка на електроенергия, топлоенергия и вода на засегнатите от противоепидемичните мерки обекти – допустим
 5. Доставка на хигиенни материали за почистване на засегнатия обект – допустим
 6. Ремонт на търговския обект – допустим
 7. Осигурителни вноски за персонала – допустим
 8. Покупка на кухненско оборудване на засегнат от мерките ресторант – недопустим
 9. Обслужване на банков кредит на юридическото лице със засегнат от противоепидемичните мерки обект – недопустим
 10. Плащане на данъчни задължения – недопустим
 11. Покупка на алкохол, предназначен за директна препродажба – недопустим. Разходът е допустим, ако алкохолът се влага в направата на коктейли например.

Кои разходи са недопустими?

Това са разходите, които не са пряко свързани с предоставяните продукт/услуга, за стоки за продажба, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за краткотрайни активи, извън посочените в допустимите разходи. Недопустими са и разходите за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба.

Безвъзмездната подкрепа не може да бъде използвана и за разходи, финансирани с публични средства, както и за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства.

С предоставената помощ не могат да бъдат изплащани кредити, лихви по кредити, банкови такси и лизингови вноски. Недопустими са и разходи за възстановим ДДС и за данъци и такси.

Разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 13.03.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа), както и разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени, също не могат да бъдат покривани със средства по програмата.

Недопустими още са средните разходи:

 • за подготовка на заявлението за подкрепа, управление и изпълнение на заявлението за подкрепа
 • посочените за недопустими съгласно Постановление  № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Какъв е срокът за подаване на проектни предложения?

Проектните предложения следва да бъдат внесени в срок от четири седмици.

Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.

Проверка на кандидатите и уведомяване за резултата

НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата. Целта на тези проверки е да се гарантира, че с финансовата подкрепа няма да се злоупотребява.

Предприятията, поискали подкрепа по тази програма, ще бъдат информирани по електронен път за решението относно отпускането на помощта.

В какъв срок ще се предостави/изплати финансовата помощ?

Безвъзмездната финансова помощ по схемата се предоставя чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта.

Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *