Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.

До 2020 г. включително данъчното облекчение за отглеждане на дете с 50% и с над 50%  вид и степен на увреждане е в размер на 200 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се прие нов доста по-висок размер на данъчното облекчение за деца с увреждания.

Суми на данъчното облекчение за дете с увреждане считано от 2021 г.

При ползване на данъчното облекчение за дете с увреждане сумата, която се приспада от годишните данъчни основи на родителя, ще бъде в размер на 9000 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.

Условия, на които трябва да отговаря детето, за да се ползва данъчното облекчение 

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето, за което ще се ползва облекчението:

-детето е с 50% и с над 50% вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган

– към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– детето не е навършило пълнолетие;

– към 31 декември на данъчната година детето не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Данъчното облекчение се ползва включително за:

– годината, през която са установени видът и степента на увреждане;

– годината на изтичане срока на валидност на решението.

Условия, на които трябва да отговаря лицето, възползващо се от данъчно облекчение за дете с 50% и с над 50% вид и степен на увреждане

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител на дете с увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или
 1. настойник или попечител на дете с увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки на дете увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител на дете с увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

ВАЖНО: Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. Важно условие е другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, да не ползва облекчението за съответната данъчна година. Когато, в нарушение на това изискване, пълният размер на данъчното облекчение за съответната година е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това обстоятелство се преценява към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Ред за ползване на данъчното облекчение

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва:

 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение. Декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания и приложенията към нея се представят пред работодателя. Срокът за това е от 30 ноември до 31 декември 2021 г. Към декларацията задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  Актуален образец на декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г. през работодател може да изтеглите оттук:  Декларация по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.

 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП. Срокът за подаване е от 10 януари до 30 април 2022 г. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания се прилага към годишната данъчна декларация.

Ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания заедно с данъчно облекчение за деца

В допълнение към данъчното облекчение за дете с увреждане, родителите на такива деца могат да ползват за всичките си деца, включително и за детето с увреждане, данъчно облекчение за деца. За 2021 г. то също е в увеличен размер. Прочетете повече за сумите и условията за  данъчното облекчение за деца тук: По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

3 thoughts on “Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.

 1. Здравейте!
  Бих искала да знам дали имам право на данъчното облекчение за дете считано от 2021.
  Имаме брак и двамата сме на трудов договор. Имаме един кредит на мое име за жилище други задължения нямаме .До август 2021 съм била на работа после 2 месеца болничен и сега съм в майчинство . Съпругът ми е чужденец на трудов договор. Аз или той трябва да подадем декларация към работодателя или нап ?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Фатма,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако родителят отговаря на тези условия, то той има право на данъчно облекчение за деца (не е нужно вторият родител да отговаря на същите условията, при условие че няма да се възползва от данъчното облекчение за съответната година). Ако и двамата родители отговарят на горните условия, то и двамата имат право да ползват облекчението, но трябва да се разберат помежду си кой от двамата ще го заяви и използва за конкретната година (не и двамата да подадат документи).
   Разумно е декларацията да се подаде от родителя, внесъл понече данъци върху доходите си за годината, за да може да ползва, в случай че доходите му са достатъчни, полагащото се облекчение в пълен размер.
   Родителите, работещи по трудов договор, може да подадат документи за облекчението при работодателя или директно в НАП – по техен избор.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *