На семействата, чиито деца са записани в първи или в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2021/2022 г., се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.

Условия за отпускане на помощта:

 • децата живеят постоянно в страната;
 • децата да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 • децата да са вече записани в първи или в осми клас на държавно или общинско училище;
 • помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

Размер и начин на изплащане

Размерът на еднократната помощ и за първокласниците, и за осмокласниците за учебната 2021/2022 година е 300 лв.

Помощта се изплаща на два пъти:

 • 50 % (150 лв.) се изплащат след влизане в сила на заповедта за отпускането й
 • останалите 50 % (150 лв.) се изплащат в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Възстановяване на еднократните помощи

Еднократните помощи за първокласници и осмокласници подлежат на възстановяване при следните обстоятелатва:

 • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Срок за подаване на заявления за помощта

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в първи или в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена по настоящ адрес по един от следните начини:

 • лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Какво е необходимо родителите да приготвят предварително

 • Заявление-декларация по образец (може да изтеглите образец на заявление по-долу);
 • Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи или в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

Оттук може да изтеглите образци на заявленията за еднократна помощ за дете в първи и осми клас:

Заявление – декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца

Заявление – декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца

Възможни начини за заявяване на еднократна помощ

 • През портал за предоставяне на електронни услуги ( https://egov.bg/ )
 • Със заявление на гише в център за административно обслужване на Агенцията за социално подпомагане
 • Със заявление по пощата
 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване ( https://edelivery.egov.bg/ ) с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *