Какви права имат майките на малки деца по Кодекса на труда?

Да се съчетава отглеждането на малко дете или на няколко малки деца с работа е трудно – всяка майка ще го потвърди. За много от работодателите майките с малки деца не са мечтаните служителки, тъй като се налага да отсъстват, за да гледат болно дете, да си тръгват по-рано, за да го вземат от градина или училище и т.н. Периодът, в който детето е малко и майката е много ангажирана с него, като същевременно се опитва да не изостава в работата си, е предизвикателен. Често се налагат компромиси и на семейния, и на работния фронт. Още по-трудна е ситуацията за майките, отглеждащи деца с увреждания.

С цел малко по-леко и спокойно преминаване през този етап от живота на жените, в който трябва да съвместяват работата и отглеждането на малки деца, в Кодекса на труда са предвидени някои допълнителни права и защити за майките на малки деца. В статията по-долу ще разберете кои са те:

Забрана за полагане на нощен труд

Кодексът на труда забранява полагането на нощен труд от майки с деца до 6-годишна възраст. Забраната важи и за майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта на децата. Въпреки това, ако майката желае да полага нощен труд, тя може писмено да се съгласи да работи в нощните часове. Нощният труд с писмено съгласие на майката не представлява нарушение на Кодекса на труда.

За нощен се счита трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч.

Недопустимост на извънредния труд

Не се разрешава полагане на извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст. Забраната важи и за майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта на децата. Ако майката желае да полага извънреден труд, с писмено съгласие от нейна страна това е допустимо по Кодекса на труда.

За извънреден труд се счита трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от служителя извън установеното за него работно време.

Отпуск поради бременност и раждане

Във връзка с появата и отглеждането на дете жените, работещи по трудов договор, имат право на отпуск поради бременност и раждане. Този отпуск е в размер от 410 дни за всяко дете. 45 дни от тези 410 дни се ползват преди раждането.

Времето, през което се ползва отпуск поради бременност и раждане, се признава за трудов стаж. За периода на отпуск майката има право да получава парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето, отпускът поради бременност и раждане за остатъка до 410 дни може да се ползва вместо нея от бащата или от един от родителите на майката или на бащата, когато работят по трудово правоотношение.

Ако майката реши да не използва целия полагаем ѝ се отпуск за бременности раждане и се върне по-рано на работа, то тя ще има право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване заради неизползвания отпуск и по-ранното връщне на работа.

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

След използване на отпуска поради бременност и раждане, ако детето не е настанено в детско заведение, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Със съгласието на майката отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да бъде прехвърлен на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.

През време на отпуска за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст на майката или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Времето, през което се ползува този отпуск, се признава за трудов стаж.

Ако майката реши да се върне по-рано на работа и съответно не ползва този отпуск или част от него и ако този отпуск не е прехвърлен на друг роднина на детето, на майката се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване поради по-ранното връщане на работа и неизоплзването на отпуска.

Отпуск за кърмене и хранене на малко дете

Майки, върнали се на работа, но още кърмещи децата си, имат право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето. Този отпуск може да се ползва по 1 час два пъти дневно или със съгласие на майката по 2 часа наведнъж. Ако майката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето.

Когато служителката има близнаци или недоносено дете и се е върнала на работа, този отпуск е в по-голям размер. В тази ситуация майката има право на отпуск за кърмене и хранане от 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа – след навършване на 8-месечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми. В тези случаи, ако майката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето – по 1 час на ден. Отпускът за кърмене и хранене на близнаци или недоносено дете се ползува на два пъти, а със съгласието на майката – наведнъж.

Отпускът за кърмене и хранене се заплаща от работодателя.

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

След използването на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се ползва наведнъж или на части. Родителят, желаещ да ползва този отпуск, трябва да уведоми работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

Времето, през което се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, се признава за трудов стаж.

Подробна информация и отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да откриете в тази статия:  Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Платен отпуск за две и повече живи деца

Ако това е уговорено в колективен трудов договор, майките с две живи деца до 18-годишна възраст, имат право на два работни дни, а майките с три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни допълнителен платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато служителката пожелае. Отпускът не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовия договор.

Майката има право да ползува отпуска за две и повече живи деца включително и за календарната година, в която някое или всички деца навършват 18-годишна възраст.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му:

 • при обявено извънредно положение; или
 • при обявена извънредна епидемична обстановка.

Ползване на отпуск от майки

Служителките, които са майки с деца до 7-годишна възраст, ползуват отпуска си през лятото, а по тяхно желание – и през друго време на годината, освен в следните случаи:

 • по време на престой повече от 5 работни дни;
 • при ползване на отпуска едновременно от всички служители;
 • в случаите, когато служителката след покана от работодателя не е поискала отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

Права на служителите за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Служител, който е родител на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Изменение на трудовото правоотношение се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. Служителят може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.

Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на служителя мотивиран писмен отговор.

Служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение и по време на ползването на:

 • отпуск поради бременност и раждане;
 • отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и др.

Защита на кърмачките

Работодателят не може да възлага, както и да задължава кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

Кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.

Трудоустрояване на кърмачки

Когато кърмещата майка изпълнява неподходяща за състоянието и работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето им.

Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на служителката на друга подходяща работа.

Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от кърмачката, както и от работодателя. До изпълнението на предписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието и работа. За този период работодателят ѝ изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието.

В случаите на трудоустрояване служителката получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения.

Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от кърмачки.

Командироване на майки с деца

Работодателят не може да командирова майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

Надомна работа

Служителките, които са майки на малки деца, до навършване на 6-годишна възраст на детето имат право да работят надомно при същия или при друг работодател.

Когато служителката премине на надомна работа при същия работодател, той е длъжен, след като престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, да и осигури работата, която е изпълнявала преди това. Ако междувременно длъжността е съкратена, със съгласие на служителката работодателят трябва да ѝ осигури друга подходяща работа.

Когато служителката – майка на малко дете под 6 годишна възраст, премине на надомна работа при друг работодател, трудовото правоотношение с работодателя, при когото е на работа към деня на преминаването, не се прекратява. През този период служителката се води в неплатен отпуск. Когато тя престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжността е съкратена, работодателят с нейно съгласие и осигурява друга подходяща работа.

Закрила при уволнение

Служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст, може да бъде уволнена от работодателя в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай– това са следните хипотези:

 • С предизвестие и с предварително разрешение на Инспекцията по труда при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • С предизвестие и с предварително разрешение на Инспекцията по труда при намаляване на обема на работата;
 • С предизвестие и с предварително разрешение на Инспекцията по труда при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 • С предизвестие, но с предварително разрешение на Инспекцията по труда, при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителката не отговаря на тях;
 • Без предизвестие, но с предварително разрешение на Инспекцията по труда, ако служителката бъде дисциплинарно уволнена.

Разбира се, могат да се ползват други варианти за прекратяване на трудовия договор на майка на дете до 3-годишна възраст, при които не е необходимо разрешението на Инспекцията по труда.

В случай че служителката е започнала ползване на отпуска за бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда (в размер на 410 дни, от които 45 дни се ползват преди раждането), тя може да бъде уволнена само поради закриване на цялото предприятието, на никакви други основания.

Винаги ли важи закрилата при уволнение?

Важно е да се посочи, че тази закрила при уволнение на майки на дете до 3-годишна възраст не важи във всички случаи. Ако жената е назначена на срочен трудов договор, закрилата при уволнение на майка на дете до 3-годишна възраст не се прилага. Същото важи и за случаите, когато майката е назначена на договор със срок на изпитване и изпитателният срок все още не е изтекъл. Закрилата не важи и в хипотезите, когато майката е назначена по договор за заместване.

Закрилата при уволнение на майка на дете до 3-годишна възраст се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *