Банково и финансово правоАдвокатска кантора Вълчева предоставя експертни, практически насочени решения и съвети в сферата на банковото и финансовото право – от учредяването и лицензиране на банки и финансови институции, през изпълнение на регулаторните изисквания, до ежедневно обслужване на текущата им дейност. Клиентите ни могат да разчитат на отличната правна подготовка и дългогодишния опит на екипа в областта на банковото и финансовото право.

Как можем да сме ви полезни?

В сферата на банковото и финансовото право съдействаме на нашите клиенти с:

 • Правни консултации по всички аспекти на българското и европейското законодателство, касаещо банковия и финансовия сектор;
 • Правни съдействие на банки и небанкови финансови институции в процедурите по лицензиране, издаване на одобрения, извършване на уведомления и в други процедури пред Българската народна банка и пред други компетентни органи;
 • Правно обслужване на ежедневната дейност на кредитни и финансови институции, инвестиционни посредници във връзка с дейността им;
 • Консултации относно спазването на общи разпоредби във финансовия сектор, като правила за защита на потребителите, за защита на личните данни, правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, за дистанционно предлагане на финансови услуги и др.
 • Провеждане на обучения относно нововъведени регулации във финансовия сектор за служителите на нашите клиенти в офиса на клиента;
 • Правно съдействие при при разработването на нови банкови и финансови продукти;
 • Правно консултиране и представителство на клиенти при преговори за сключване на банкови сделки;
 • Изготвяне на договори за кредити, заеми, синдикирани заеми, финасов лизинг, договори за предоставяне на обезпечения и др.
 • Оказване на съдействие при изготвяне на гаранции, записи на заповед, акредитиви и други документарни инструменти;
 • Процесуално представителство по спорове относно с банкови и финансови сделки;
 • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове, касаещи банкови и финансови сделки, чрез преговори и медиация.