Защита на личните данниЗащита на личните данни – една от най-актуалните теми за бизнеса и за всеки един човек, живеещ в съвременното дигитализирано общество. Личните данни и тяхната обработка няма как да не са на фокус в ерата на информацията. Важността на темата доведе до приемане на единна регулация на ниво Европейски съюз.

Общият регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation, „GDPR“) се прилага считано от 25 май 2018 г. Регламентът предвижда еднакви правила за защита на личните данни, които трябва да се спазват от всички дружества, извършващи дейност в ЕС, независимо къде са установени.

Новите по-строги правила за личните данни би трябвало да доведат до по-голям степен на контрол на хората над техните собствени лични данни. Сред целите на регламента е и осигуряването на бизнеса на еднакви възможности за конкуренция.

В случай на неспазване на Общият регламент относно защитата на данните са предвидени глоби в изключително големи размери. Това е допълнителна мотивация за всеки бизнес да осигури адекватна защита на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR.

Отговорното отношение към защитата на личните данни би представило всеки бизнес в по-добра светлина пред неговите настоящи и бъдещи клиенти.

Мисията на Адвокатска кантора Вълчева е чрез нашите знания и опит да подпомогнем колкото се може повече бизнеси да приведат дейността си в съответствие с най-актуалните изисквания и добри практики в областта на защитата на личните данни.

Как можем да сме ви полезни?

В сферата на защитата на личните данни ще се радваме да ви съдействаме с:

  • Правни консултации относно българското и европейско право за защита на личните данни;
  • Изготвяне на правни анализи за състоянието на документацията, процесите и практиките относно спазването на правилата за защита на личните данни;
  • Правно съдействие при извършване на оценката на риска във връзка с обработката на лични данни и  на оценка на въздействието върху защитата на лични данни при наличието на висок риск;
  • Правно съдействие във всички етапи на процеса по въвеждане и съблюдаване на адекватни правила, политики и механизми за законосъобразно обработване на лични данни;
  • Изготвяне на всички правни документи, касаещи обработването на лични данни (политики за защита на личните данни, договори между администратори и обработващи лични данни, споразумения за прехвърляне на данни, формите за уведомление и даване на информирано съгласие,  вътрешна процедура в случай на нарушение на сигурността на данните и др.);
  • Правно съдействие при преценката за наличието на задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните;
  • Обучения на служителите относно защитата на лични данни и спазването на вътрешните правила, свързани с обработване на данните;
  • Процесуално представителство пред съда и представителство пред компетентните административни органи по казуси, свързани със защитата на лични данни;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с защитата на личните данни чрез преговори и медиация.