Конкурентно правоЕфективната конкуренция е ключов елемент за развитието на всеки бизнес и за пазара като цяло. Всяка компания, стремяща се да спазва принципите и правилата на ефективната конкуренция, следва да е наясно с:

 • търговските, финансовите, репутационните и оперативните рискове, които биха възникнали поради липсата или несъобразяването с правилата и вътрешнофирмените мерки, целящи да се осигури спазване на принципите, защитаващи свободната конкуренция;
 • сериозните последици, които биха възникнали при нарушение на правилата на ефективната конкуренция (парични санкции, искове за обезщетение, нищожност на забранени споразумения и т.н.)
 • важността на прилагането на адекватна политика за спазване на законодателството, касаещо защитата на конкуренцията.

Адвокатска кантора Вълчева подпомага с юридически съвети и насърчава усилията на всички свои клиенти да спазват правилата на ефективната конкуренция, основана на иновацията, качеството и характеристиките на предлаганите от тях продуктите и услугите.

За целите на спазването на конкурентното законодателство Адвокатско дружество Вълчева съветва своите бизнес клиенти да спазват следните общи насоки:

 1. Да осъществяват търговската си дейност изцяло независимо от конкурентите си на пазара;
 2. Да работят изключително въз основа на собствените си стратегически и търговски решения;
 3. Да се въздържат от действия, несъобразени с конкурентното право, и от нелоялни търговски практики, сред които например:
 • забранени споразумения, решения и съгласувани практики – било то хоризонтални (между конкурентни компании) и вертикални (между компании, опериращи на различни нива на производството и дистрибуцията), които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар;
 • злоупотреба с господстващо положение;
 • дейности по концентрация, изискващи предварително уведомяване на Комисията за защита на конкуренцията (“КЗК“), преди да е получено разрешение от КЗК за концентрацията;
 • обмяна на конфиденциална информация между конкуренти.

Как можем да сме ви полезни?

Адвокатска кантора Вълчева съдейства на своите клиенти в следните аспекти на конкурентното право:

 • Правни консултации в случаите на концентрация на стопанска дейност при сливания, вливания, придобивания и др., правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
 • Правни съвети и оценка на съответствието на договори и практики с българското законодателство в областта на защита на конкуренцията – забранени споразумения, монополно и господстващо положение;
 • Правни консултации при случаи на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
 • Правни консултации във връзка със защитата на потребителите и лоялните търговски практики;
 • Представителство в производства пред българската Комисия за защита на конкуренцията и пред компетентните български съдилища.