Медиация:Какво е медиация?

Медиацията е изцяло доброволна неформална процедура, целяща постигане на взаимно приемливо решение между две спорещи страни. Медиацията е алтернативен способ за решаване на спорове, имащ много предимства в сравнение със съдебното и арбитражното решаване на спорове. Идеята на процедурата е спорещите страни, подпомогнати от неутрална трета страна – медиатор, сами да постигнат решение по конкретния спор между тях.

Медиаторът не е решаващ орган – той няма да реши спора ви и да ви застави да се подчините на такова решение. Ролята на медиатора е да подпомогне спорещите страни те сами да достигнат до приемливо за тях решение.

В рамките на процедурата по медиация медиаторът ще задава на страните въпроси, целящи да изяснят проблемите в отношенията им, ще съдейства на всяка от страните да разбере позицията на другата страна по предмета на спора и ще им помогне за изясняване на възможните варианти за решение на конфликта.

Защо да изберете медиация при спор?

Характерни за процедурата по медиация са бързината и сравнително ниската цена. Обикновено решение по спора между страните се постига в рамките на една до няколко срещи между страните и медиатора. Цената, която страните ще платят за тези няколко срещи, е в пъти по-ниска в сравнение с цената, която биха платили за съдебни такси и адвокатски възнаграждения, ако няколко години водят съдебно дело.

Важно предимство на медиацията е нейният конфиденциален характер – информация за спора имат единствено спорещите страни и техният медиатор. В рамките на медиацията страните не могат да бъдат принудени да разкрият информация, която не биха желали да споделят.

Медиацията е необвързваща. Това, че страните са започнали процедура по медиация, не ги задължава да я продължат и непременно да постигнат споразумение. Във всеки един момент всяка страна може да откаже да участва в процедурата и да потърси друг начин за решаване на спора – съд, арбитраж, преговори без медиатор и др.

Медиацията е ориентирана към страните – акцентът е поставен върху техните нужди, права и интереси. Спорещите страни са тези, които контролират развитието на процедурата и нейния резултат.

Изходът от медиацията зависи от интересите на страните. За сравнение, ако един спор бъде разглеждан от съд или от арбитраж, решението на съда/арбитража ще бъде предопределено от фактите по спора и приложимия закон. Такова решение ще бъде в полза само на една от страните и в ущърб на другата. То дори може да е в ущърб на бизнес интересите и на двете страни. При медиацията страните са свободни да изберат решение, което е ориентирано много повече към техните бъдещи бизнес отношения, а не толкова към поведението им в миналото. По този начин при медиацията на практика няма губеща страна.

Не на последно място трябва да се спомене изключителната ефективност на медиацията. В повечето случаи, при които е проведена медиация, спорещите страни постигат взаимно приемливо решение на спора.

Как можем да сме ви полезни?

  • осъществяване на медиация във връзка със спорове относно търговски сделки, дружествени дела /отношения между съдружници в дружество и между дружеството и съдружник/, при спорове между работодател и служител, при спорове по въпроси свързани сосъществяване на нелоялна конкуренция, спорове, засягащи правата на интелектуална собственост, спорове относно недвижими имоти, спорове между търговци и потребители и др.
  • съдействие за организиране на процедурата по медиация;
  • съдействие за установяване на фактите и определяне на спорните въпроси в отношенията между страните;
  • съдействие за постигане на взаимно приемливо решение на спора между страните;
  • оформяне на постигнатите от страните решения по спорните въпроси във валидно писмено споразумение.