Право на капиталовите пазариВ сферата на правото на капиталовите пазари Адвокатска кантора Вълчева предлага правно съдействие на широк кръг от клиенти – инвестиционни посредници, публични дружества, колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, мажоритарни и миноритарни акционери и др.

Дългогодишният опит и познания на екипа на Адвокатска кантора Вълчева в областта на правото на капиталовите пазари ни дава възможност да подпомогнем разнообразните типове дружества от финансовата сфера да развиват бизнесите си, съблюдавайки многобройните национални и европейски изисквания и регулации, касаещи капиталовите пазари.

Как можем да сме ви полезни?

В областта на правото на капиталовите пазари Адвокатска кантора Вълчева може да ви съдейства в следните основни насоки:

 • Консултиране относно законодателната уредба, регламентираща капиталовите пазари;
 • Представителство в процедури по лицензиране, издаване на одобрения, извършване на уведомления, потвърждаване на проспект, както и в други процедури пред Комисията по финансов надзор;
 • Правни съвети и изготвяне на необходимите документи за увеличаване на капитала на публични дружества;
 • Правни консултации през всички етапи на първично и вторично публично предлагане;
 • Правно консултиране относно законовите изисквания срещу пазарните злоупотреби/търговия с вътрешна информация, правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Правно консултиране във връзка със задълженията за текуща и периодична отчетност на публичните дружества;
 • Правно съдействие при осъществяване на търгови предложения;
 • Консултации във връзка с правата и защитата на миноритарните акционери;
 • Правно съдействие при сделки с активи и други сделки с материален интерес над законовите прагове, сделки със свързани/ заинтересовани лица;
 • Изготвяне на договори във връзка с финансовите инструменти в България, общи условия на инвестиционни посредници и управляващи дружества, договори за брокерски услуги и договори за доверително управление, поръчки и потвърждения за прехвърляне на ценни книжа и др.;
 • Изготвяне на политики и вътрешни правила в съответствие с актуалните регулации във сектора на капиталовите пазари;
 • Разработване на нови продукти и услуги съвместно с брокери, инвестиционни консултанти, инвестиционни посредници;
 • Процесуално представителство пред компетентните български съдилища във връзка с права, произтичащи от сделки на капиталовите пазари или възникващи в резултат на пазарни злоупотреби.