Процесуално представителствоЕкипът на Адвокатска кантора Вълчева се стреми да изпипва ясно, прецизно и детайлно всички договори и други юридически документи, които предоставяме на нашите клиенти, така че по възможност да не се стига до спор и водене на дело пред съд.

Въпреки това в бизнеса възникват спорове, които не могат да се  предотвратят. Ние насърчаваме и подпомагаме клиентите ни да опитат да решат всеки спор извънсъдебно – чрез обсъждане на проблема с насрещната страна по спора, чрез преговори, медиация. Тези методи за съжаление не винаги могат да доведат до положителен резултат.

Понякога съдебното дело е неизбежно, независимо от прецизността на предходната юридическа работа и опитите за извънсъдебно решаване на спора. Винаги е възможно страна по договора да не изпълни свои задължения или НАП да наложи санкция за нарушение или нещо друго да се случи.

Когато обсъждаме с клиент евентуалното завеждане на съдебно дело, ние се стремим да разгледаме казуса от всички гледни точки. Претегляме силните и слабите страни в позицията на всяка от страните по делото, проучваме най-актуалната съдебна практика по темата. Съобразяваме и европейското право и съдебна практика, доколкото е приложимо към предмета на спора.

Ако се стигне до водене на дело по спора, всеки наш клиент може да разчита на пълното съдействие на Адвокатска кантора Вълчева. Целта ни е да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите клиенти и да постигнем максимално добър резултат за тях от съдебното производство.

Възприемаме всяко възложено ни дело като жест на доверие от страна на клиента и се стараем да оправдаем това доверие.

Как можем да сме ви полезни?

 • Представителство на клиенти по търговски, граждански, трудови, административни, административно-наказателни дела;
 • Пълен преглед на документите, служещи за завеждане на дело;
 • Правен анализ на силните и слаби страни на позицията на клиента ни;
 • Обсъждане на вариани за съдебно и извънсъдебно решаване на спора;
 • Представителство и съдействие в преговори за извънсъдебно решаване на спора;
 • Съдействие за събирането на подходящите доказателства в защита на позицията на клиента;
 • Представителство на клиента пред всички съдилища в България;
 • Предоставяне на адекватна информация на клиента на всяка фаза от развитието на даден съдебен спор;
 • Изготвяне на проекти на съдебни спогодби, които да послужат за бързото и ефективно разрешаване на спора между страните по делото;
 • Правни съвети и съдействие във връзка с изпълнение на съдебно решение, постановено в полза на наш клиент, както и за минимизиране на негативните последици на съдебно решение, постановено във вреда на наш клиент;
 • Представителство на клиенти по изпълнителни дела.