Трудово правоВсеки човек прекарва огромно количество часове от живота си в работа. Дали трудейки се по трудов договор, по договор за управление, дали като самоосигуряващо се лице или като собственик на малък/среден/голям бизнес, сериозна част от съзнателния ни живот посвещаваме на работа.

Добрият стандарт на живот за мнозинството от хората е немислим без работа. Хората полагат труд, за да издържат финансово себе си и семействата си. Но ако работата и отношенията с работодателя мотивират служителите да са съвестни и да дават 100% от знанията и уменията си в изпълнение на служебните задачи, да се развиват и самоосъвършенстват, да стават все по-добри в това, което правят – колко хубаво би било това за работодателя.

В крайна сметка бизнесът на всеки  работодател е немислим без труда на служителите му. А за да може служителите да са мотивирани, да са отговорни и продуктивни, е важно отношенията между работодател и служител да са максимално ясно и коректно уредени, разписани детайлно във всеки един трудов договор, така че всяка от двете страни да е наясно със задълженията си по договора, но също така да знае на какво може да разчита като права.

Ако условията на трудовия договор са прецизно разписани, то всяка страна ще е далеч по-склонна да зачита и да се съобразява с правата на друга страна, като същевременно ще е по-мотивирана да изпълнява съвестно и старателно собствените си задължения. Това ще даде шанс бизнесът на работодателите да просперира и да носи повече приходи, което директно влияе върху възнагражденията на служителите и тяхната мотивация да градят кариера в компанията, за която работят.

Опитът на Адвокатска кантора Вълчева в сферата на трудовото право ще помогне на всеки работодател да постави добра основа за бъдещото успешно развитие на бизнеса му. Изготвянето на трудов договор за конкретна позиция, на която работодателят предстои да назначи служител, е само първата стъпка. Нашето съдействие продължава и след това – ние изготвяне пълния набор правни документи и политики, уреждащи трудовите отношения между работодателя и служителите му от момента на назначаване до момента на прекратяване на трудовия договор, а също и след прекратяване на отношенията между страните в случай на спорове между работодателя и служител.

С какво можем да сме ви полезни?

В сферата на трудовото право можем да ви съдействаме с:

  • Изготвяне на трудови договори, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;
  • Изготвяне на колективни трудови договори;
  • Изготвяне на вътрешни трудовоправни документи – вътрешни правила, наръчници за служители, политики за възнаграждения и бонуси, заповеди и др.;
  • Консултации, свързани с дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарни наказания;
  • Консултации по въпроси, свързани с трудово възнаграждение, работно време, почивки и отпуски;
  • Консултации за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Изготвяне на правни анализи за състоянието на процесите и дейностите по организацията на трудовия процес и спазване на трудовоправните регулации;
  • Правно съдействие при преструктурирания на персонала в случаите на дружествени преобразувания;
  • Процесуално представителство по трудовоправни спорове;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на трудовоправни спорове чрез преговори и медиация.