Търговски сделки

Търговските сделки са основата на всеки бизнес. Нашата задача като юридически консултанти е да се грижим тази основа да е здрава, стабилна и изрядна. Водейки преговори и изготвяйки договорите за дадена търговска сделка се стремим да гарантираме в максимална степен интересите на нашите клиенти. Благодарение на натрупания опит на нашите адвокати в областта на търговските сделки Адвокатска кантора Вълчева предлага на клиентите си практически решения, основани на търговската действителност и съобразени с бизнес нуждите на клиента.

С какво можем да сме ви полезни?

В областта на търговските сделки можем да ви съдействаме с:

  • Правни съвети във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на всички видове търговски сделки;
  • Изготвяне на всякакви видове договори като покупко-продажба на имоти, движими вещи,  стоки или услуги, договори за наем, заем, кредит, договори за поръчка и изработка, дистрибуторски и комисионни договори, договори за превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие, лицензионни и франчайзинг договори, обезпечителни споразумения като договори за залог, ипотека, договори с отложено прехвърляне на собствеността, право на задържане;
  • Правни консултации относно действителността и тълкуването на сключени или подлежащи на сключване търговски договори, споразумения и др.;
  • Изготвяне на правни доклади и становища относно правния статут на обекта на търговската сделка, както и този на търговското предприятие на страните по нея;
  • Участие в преговори между нашите клиенти и техни контрагенти и договаряне на клаузите на търговските договори;
  • Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
  • Текущо правно обслужване на корпоративни клиенти във връзка с ежедневната им търговска дейност;
  • Извършване на предварителна оценка на правни спорове, възникнали във връзка със сключването, изменението, изпълнението, прекратяването, валидността и тълкуването на търговски сделки;
  • Процесуално представителство по спорове относно търговски сделки;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на търговскоправни спорове чрез преговори и медиация.