Доказване на трудовия статус и образци на служебни бележки при записване в ясла/градина

Важно: Статията е актуализирана на 03.05.2024 г. и представя актуалните за учебната 2024/2025 г. изисквания и документи за доказване на трудовия статус при записване в детски ясли, градини и предучилищни групи в училищата в София.

През 2020 г. поради извънредното положение, обявено заради епидемията от COVID-19, общинските детски ясли и градини в София проверяха сами голяма част от критериите за прием на деца, които родителите са заявили при кандидатстване на децата. През 2021 г., след направените изменения в електронната система за прием в ясли, градини, предучилищни групи и първи клас, още по-голяма част от заявените критерии за прием се проверяват по слежебен път, без да е нужно родителите да представят документи, за да ги докажат. Тези служебни проверки се запазват и през 2024 г.

Въпреки това трудовият статус на родителите остава критерий, който всеки родител трябва да докаже. За целта трябва да представи определени документи при записването на детето си в детското заведение, в което то е класирано.

В настоящата статия сме се постарали да дадем ясни указания, както и образци на необходимите документи, които родителите трябва да подготвят, за да докажат заявения при кандидатстването критерий № 3 „Работещ родител“ при записването на дете в софийска общинска детска градина или ясла. Възможно е детските градини извън Столична община да имат различни критерии за прием и записване. Ако кандидатствате за детска градина извън Столична община, моля проверете критериите и изискванията, поставени от вашата община за прием в общинско детско заведение.

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят родителите, работещи по трудово или служебно правоотношение, при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение е необходимо да се представи служебна бележка от работодателя или осигурителя. Тя трябва да съдържа изходящ номер,  подпис и ЕИК на работодателя и по възможност мокър печат. Към нея е необходимо да се приложат копия на трудова, служебна или осигурителна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения.

Какво е важно да знае работодателят при издаване на служебната бележка?

 • Няма значение срочен/безсрочен, на пълен или непълен работен ден е договорът и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Няма значение дали родителят е в изпитателен срок и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва номер на трудов договор и дата на сключването му.
 • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и по възможност мокър печат.
 • Служебната бележка трябва да бъде издадена (да има посочена в документа дата на издаване) след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 10 май 2024 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата след 10 май 2024 г.
 • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за родител, работещ по трудово правоотношение, от този линк: Служебна бележка – родител на трудов договор

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят майките, назначени по трудово или служебно правоотношение, които са в отпуск поради бременност и раждане (първата година отпуск по майчинство) или в отпуск за отглеждане на дете (втората година от раждането на детето), при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

Майките, който имат трудово или служебно правоотношение, но към датата на класиране на детето за детските заведения, са в отпуск поради бременност и раждане (първата година от майчинството) или в отпуск за отглеждане на дете (втората година от майчинството), следва да представят служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изходящ номер, подпис и ЕИК на работодателя и по възможност мокър печат.

В служебната бележка трябва да се посочи, че родителят работи по трудово или служебно правоотношение и към момента на класиране на детето в детско заведение използва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете.

В предходни години от родителя в отпуск поради бременност и раждане или за отглеждане на дете не се изискваше да представи копиe на трудова, служебна или осигурителна книжка. Към момента текстът на сега действащата Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община предвижда и родителите, ползващи такъв отпуск, да представят копия на трудова, служебна или осигурителна книжка (родителите имат право да заличат трудовите си възнаграждения в копията на документите).

Препоръчваме на родителите, ползващи тези видове отпуск, да подготвят копия от своята трудова или служебна книжка, в която е нанесена информация за актуалния им работодател (освен ако в секцията „Необходими документи“ в профила на детето в ИСОДЗ изрично е посочено да представят при записване само служебна бележка,).

Какво е важно да знае работодателят при издаване на служебната бележка?

 • Няма значение срочен/безсрочен, на пълен или непълен работен ден е договорът и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Няма значение дали родителят е в изпитателен срок и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва номер на трудов договор и дата на сключването му.
 • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и по възможност мокър печат.
 • Служебната бележка трябва да бъде издадена (да има посочена в документа дата на издаване) след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 10 май 2024 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата след 10 май 2024 г.
 • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за родител в отпуск поради бременност и раждане (първата година от майчинството) от този линк: Служебна бележка – родител в отпуск през първата година от майчинството.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за родител в отпуск за отглеждане на дете (втората година от майчинството) от този линк: Служебна бележка – родител в отпуск през втората година от майчинството

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят родителите, които са назначени по трудов договор, но към момента са в неплатен отпуск, при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

Независимо дали неплатеният отпуск на родителя е за отглеждане на дете до 8-годишна възраст или по друга причина, родителите в неплатен отпуск имат статус на работещи родители. Т.е. следва да попълнят в ИСОДЗ трудов статус родител, работещ по трудово или служебно правоотношение. Родителите в неплатен отпуск трябва да представят служебна бележка от работодателя или осигурителя. Важно е бележката да съдържа изходящ номер, подпис и ЕИК на работодателя и по възможност мокър печат. Тези родители също така представят копия на трудова, служебна или осигурителна книжка, като в тях могат да заличат трудовите си възнаграждения.

В служебната бележка не е необходимо да се посочва, че към момента лицето е в неплатен отпуск. Достатъчно е да се посочи, че работи при работодателя по трудово или служебно правоотношение. Съответно родителят може спокойно да използва бланката за служебна бележка родителите, работещи по трудово или служебно правоотношение, приложена по-горе.

Въпреки това част от работодателите може да желаят за пълнота и точност на представената информация да посочат в служебната бележка, че родителят към момента ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда. За целта по-долу може да свалите образец на служебна бележка, с която работодателят да удостовери трудовия статус на родител в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годиншна възраст.

Какво е важно да знае работодателят при издаване на служебната бележка?

 • Няма значение срочен/безсрочен, на пълен или непълен работен ден е договорът и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Няма значение дали родителят е в изпитателен срок и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва номер на трудов договор и дата на сключването му.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва, че родителят е в неплатен отпуск.
 • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и по възможност мокър печат.
 • Служебната бележка трябва да бъде издадена (да има посочена в документа дата на издаване) след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 10 май 2024 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата след 10 май 2024 г.
 • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за работещ родител от този линк: Служебна бележка – родител на трудов договор .

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за родител в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от този линк: Служебна бележка – родител в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят родителите, които работят по договор за управление, при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

Актуалната Наредба за прием не предвижда изрично ситуацията с родителите, работещи като управители на дружества по договори за управление. Въпреки това трудовата им дейност се признава и носи точки при кандидатстване на детето в детски заведения. Препоръките в настоящата статия за документите, изисквани от работещите по договор за управление родители, са базирани на досегашната практика при записването в детски заведения на деца на такива родители.

Родителите, работещи по договор за управление към дадено дружество, е необходимо да представят служебна бележка от работодателя, която съдържа изходящ номер, подпис и ЕИК на работодателя и по възможност мокър печат.

Задължително в служебната бележка на родителя, работещ по договор за управление, следва да се посочи, че родителят е осигурен за всички осигурителни случаи (това изискване преди беше изрично посочено в секцията Въпроси и отговори в сайта на ИСОДЗ и макар към момента да го няма предвидено черно на бяло на сайта, директорите на детските заведения е много вероятно да го изискват).

Важно: Ако сте управител на дружество, но се осигурявате като самоосигуряващо се лице, а не по договор за управление, вижте по-долу документите, с които самоосигуряващите се лица доказват трудовия си статус.

Какво е важно да знае дружеството-осигурител при издаване на служебната бележка?

 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва номер на договор или дата на сключването му.
 • Необходимо е управителят да бъде осигуряван за всички осигурителни случаи, като това обстоятелство трябва да се посочи в служебната бележка.
 • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и по възможност мокър печат.
 • Служебната бележка трябва да бъде издадена (да има посочена в документа дата на издаване) след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 10 май 2024 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата след 10 май 2024 г.
 • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за работещ родител по договор за управление: Служебна бележка – родител – управител на дружество по договор за управление.

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят родителите, които са самоосигуряващи се лица, при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

Родителите – самоосигуряващи се лица е необходимо да представят платежни документи за внесени осигурителни вноски, издадени за месеца, предхождащ месеца на съответното класиране /заверени копия на хартиен носител или електронни документи/.

Ако детето е прието например през м. май 2024 г., родителят-самоосигуряващо се лице следва да представи платежни документи за внесените осигурителни вноски за месец април 2024 г., тъй като това е месецът, предхождащ месеца на класиране на детето в детска градина, самостоятелна детска ясла или предучилищна група в училище.

Препоръчително е (макар че не е предвидено изрично като необходимо условие), в случай че принтирате платежните нареждания от онлайн банкирането си, да минете през банката си, за да заверят платежните нареждания с мокър печат.

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят родителите, които са самоосигуряващи се лица, но към момента са в отпуск поради бременност и раждане (първата година отпуск по майчинство) или в отпуск за отглеждане на дете (втората година от раждането на детето), при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

Ситуацията с родителите, които са самоосигуряващи се лица, но са в майчинство, години наред не беше регулирана в Наредбите за прием и при записването на децата се изискваха и представяха най-разнообразни документи за доказване на този трудов статус. За щастие в актуалната Наредба за прием е предвидено изрично какво следва да бъде представено от самоосигуряващите се, които са в майчинство при класирането на детето им в детско заведение.

Родителите – самоосигуряващи се лица, ползващи отпуск поради бременност и раждане (първата година от майчинството) или в отпуск за отглеждане на дете (втората година от майчинството) към датата на класирането на детето, е необходимо да представят платежни документи за внесени здравни вноски, издадени за месеца, предхождащ месеца на съответното класиране /заверени копия на хартиен носител или електронни документи/.

Ако детето е прието например през м. май 2024 г., родителят-самоосигуряващо се лице следва да представи платежни документи за внесените осигурителни вноски за месец април 2024 г., тъй като това е месецът, предхождащ месеца на класиране на детето в детска градина, самостоятелна детска ясла или предучилищна група в училище.

Препоръчително е (макар че не е предвидено изрично като необходимо условие), в случай че принтирате платежните нареждания от онлайн банкирането си, да минете през банката си, за да заверят платежните нареждания с мокър печат.

 

Какви документи за трудов статус трябва да представят родителите, които работят в чужбина, при записване на дете в детска градина/самостоятелна детска ясла?

Родителите, работещи в чужбина е добре да представят легализиран превод на документа, въз основа на който полагат труд (договор или друг документ за назначаване), както и преведена и легализирана служебна бележка от работодателя.

Възможно е за някои директори на детски заведения само един от двата документа (трудов договор или по-често служебна бележка) да е напълно достатъчен. Но препоръчвам и двата документа да бъдат преведени и представени, за да се избегнат излишни проблеми при записването.

Важно: Документите, доказващи трудовия статус на работещите в чужбина, трябва да се представят със скачен към тях превод на български език, извършен и подписан от лицензиран преводач. Наредбата за прием предвижда освен превода от лицензиран преводач, документите да са също така легализирани. Документите не е нужно да са легализирани само ако са издаден от държава, с която Република България има подписани двустранни договори, предвиждащи освобождаване от легализация на документи и е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на същите. Компетентен орган по отношение легализацията на документите е Министерство на външните работи – дирекция „Консулски отношения“.

 

Какви документи да представи родителят, ако към класиране на детето за ясла/градина е работил, а след класирането, но преди записването на детето в детско заведение вече е безработен/съкратен/работещ за друг работодател?

В този специфичен случай е необходимо родителят да представи служебна бележка от работодателя, при който е работил на датата на класирането, на което детето е прието в детско заведение. Небходима ще му е също трудова или служебна книжка. Не е проблем вече бившият работодател да издаде служебна бележка, че към датата на класирането родителят е работил при него по трудов договор, щом това отговаря на действителната ситуация.

Какво е важно да знае работодателят при издаване на служебната бележка?

 • Няма значение срочен/безсрочен, на пълен или непълен работен ден е договорът и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Няма значение дали родителят е в изпитателен срок и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва номер на трудов договор и дата на сключването му.
 • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и по възможност мокър печат.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва дата на прекратяване на договора (тя се вижда от трудовата книжка).
 • Служебната бележка трябва да бъде издадена (да има посочена в документа дата на издаване) след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 10 май 2024 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата след 10 май 2024 г.
 • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за работещ родител (в случай че към датата на класирането на детето ви действително сте работи по трудово/служебно правоотношение, независимо че  след това трудовият ви договор е прекратен): Служебна бележка – родител на трудов договор.

 

Какви документи следва да се представят за доказване на трудовия статус, в случай че отглеждащият детето родител (обикновено майката) не живее с другия родител (бащата) на детето и няма добри отношения с него, въпреки че родителските права на въпросния родител не са отнети. Как се доказва в този случай трудовият статус на отказващия сътрудничество родител?

Трудовият статус на родителите трябва да се докаже при записване. В този случай отглеждащият детето родител може да вземете служебна бележка директно от работодателя на другия родител.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

22 thoughts on “Доказване на трудовия статус и образци на служебни бележки при записване в ясла/градина

 1. Здравейте! Актуални ли са тези изисквания и за 2022 год. по-точно ме интересува внасянето на осигурителни вноски само един месец преди класирането. Става въпрос за самоосигуряващ се.

  1. Здравейте, Дара,
   Към момента изискванията са актуални. Има директори на детски заведения, изискващи документи за платени осигурителни вноски за 3-6 месеца назад, но такова изискване е своеволие и не произтича от текстовете на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, според която самоосигуряващите се родители трябва да представят „платежни документи за внесени осигурителни вноски преди класиране на детето /заверени копия на хартиен носител или електронни документи/“, като не е посочен брой месеци назад, за които да се търсят платежни документи.
   Т.е. 1 месец назад, за който месец са платени осигуровките преди класирането, на което е прието детето, трябва да се приеме за достатъчен за доказване на статуса на самоосигуряващо се лице, доколкото наредбата не предвижда изрично изискване за по-дълъг срок самоосигуряване.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 2. Здравейте,
  В случай че трудовата книжка на единия родител е загубена, има ли начин да се запише детето с предоставяне на друг документ или някаква служебна проверка?

  1. Здравейте, Лили,
   Най-добре пишете на Обратна връзка през формата за контакт на сайта на ИСОДЗ относно казуса си и се чуйте с експертите от Дирекция Образование на Столична община – ако някой може да реши проблема, да организира служебна проверка и да даде инструкции на директора на детското заведение да запише детето ви без представена трудова книжка предвид обстоятелствата, това са експертите от Дирекция Образование.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 3. Здравейте,

  Аз съм самоосигуряващ се и плащам осигуровките си през фирмата, на която съм управител, заедно с тези на моите служители. Плащането става посредством осигурителна каса – дружество на моята счетоводителка, която нарежда парите вкуп. В платежните нареждания не фигурират моите имена, поради което от детската градина не ги приемат. Приложих и справка в НАП, че нямам задъжления, но дори и с нея не се получиха нещата. Какво мога да направя?

  Поздрави,
  Мито

  1. Здравейте,
   Може да поискате от НАП да ви издадат Удостоверение за платени данъци и осигуровки, в което да впишат сумите, които са внесени и разпределени по вашата партида като осигуровки за настоящата година месец по месец (в портала за електронни услуги на НАП това се води услуга „Удостоверение за платени данъци и осигуровки №1941“).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 4. Здравейте,
  Трудовия договор преди дата на класирането ли трябва да бъде сключен?
  Благодаря

  1. Здравейте, Нина,
   Трудовият договор трябва да бъде сключен преди датата на съответното класиране.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 5. Здравейте, адв. Вълчева.
  Въпросът ми се отнася до изискуемите документи за самоосигуряващо се лице. Мъжът ми си внася осигурителните вноски през изипей, в такъв случай от НАП ли трябва да му издадат документ, че ги е изплатил?
  Благодаря!

  1. Здравейте, Алиса,
   Дали документите от Изипей биха били достатъчни, за да докаже плащането на осигуровките, се определя от това дали от тези документи може да се разбере какви суми, за кой месец, за кой осигурителен фонд внася мъжът ви. Ако от документа за плащането, получен от изипей, тази информация не се разбира, то самоосигуряващото се лице следва да изиска документ от НАП относно внесените осигуровки.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 6. Здравейте, принтирах платежните за самоосигуряващо се лице от онлайн банкирането. Мога ли да ги заверя с „Вярно с оригинала“ и подпис? Това ли се има предвид за заверено копие? Казвате, че не е задължително, а препоръчително да се сложи печат от банката.
  Благодаря!

  1. Здравейте, Веселина,
   Някои директори на детски заведения биха приели платежните само принтирани от онлайн банкирането, евентуално с текст „Вярно с оригинала“ и ваш подпис (макар че и без такава лична заверка биха приели документите), други биха държали на печат от банката върху принтираните платежни. Препоръчвам да се поставят печати от банката върху платежните предварително, за да не ви върне директорката заради липсващи печати.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 7. Може ли да ми помогнете моля ви?!Моят мъж е признал детето без брак и сега е в чужбина (безработен),отношенията ни не са добри,а трябва да пусна детето на ясла,защото едвам се справям без работа.Как трябва да процедирам..

  1. Здравейте, Екатерина,
   Трябва да кандидатствате за ясла и детето да е прието през ИСОДЗ. Но в София с по-малко от стандартните точки (предвид че за безработния баща няма да получите точки за трудов статус) ще е изключително трудно да приемат детето. Ако и вие сте безработна в момента, съвсем няма да имате шанс да класират детето (в яслена възраст има най-голям недостиг на места).
   Имате вариант да запишете детето на частна ясла/частна детска градина и да кандидатствате за компенсация за неприето в държавна ясла дете. Компенсацията няма да покрива цялата такса на частната ясла, но пак ще е някаква помощ.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 8. Здравейте, адв. Вълчева,

  Работя за чуждестранна фирма от дома си в Соифя, но договорът ми е сключен в чужбина няколко годни преди да се прибера в България, съответно трудовият договор не е регистриран тук, но фирмата фигурира със служебен номер в регистъра на НАП. Т.е. не работя в чужбина, но работя за чуждестранен работодател. Трябва ли да подам същите документи като родителите, които работят в чужбина?
  Ако е така, какво точно се има предвид под „легаизиран превод“ и „преведена и легализирана служебна бележка“ ? – Договор с подпис и печат от работодателя с лицензиран превод на български език и служебна бележка с подпис и печат от работодателя с лицензиран превод или самият документ трябва да е предварително легализиран при нотариус, тоест с подпис и печат от работодателя и с мокър печат от нотариус и едва след това да е преведен от лицензиран преводач на български език ? Ако задължително е необходим мокър печат от нотариус, това означава ли , че ако не бъдем приети на първо класиране, то следва за 2-ро, 3-то и текущите класирания, работодателят да се среща отново с нотариус , за да изпълнява документът критерият за срок от максимум един месец преди класирането?

  Предварително Ви благодаря!

 9. Здравейте, искам да ви питам ако единия родител неработи приема за ясла ще бъде ли проблем? За детска градина знам че е задължено да се ходи. За ясла бях чула че не е задължително и ако единия родител не работи, това значи, че има кой да го гледа.

 10. Здравейте,

  Детето ми( над 2 години) е прието в детска градина. Трябва да предоставя служебна бележка от работодателя. В момента съм в отпуск по майчинство първа година, но с второто ми дете. Необходимо ли е да се посочи в служебната бележка, че съм по майчинсто, въпреки че не се отнася за детето, което ще посещава градината?

  Благодаря Ви предварително!

 11. Здравейте,
  Имам следният въпрос- Бащата работи в чужбина и се осигурява там. Доходът ще бъде ли видим при служебна проверка? Договор на хартиен носител има. Трябва ли да бъде преведен и легализиран? Работодател е английска фирма.
  Поздрави

  1. Здравейте, Любина,
   Наличието на трудов договор, доходи и осигуровки в чужбина няма как да се установи при служебната проверка, която е заложена в системата за прием в ясли и градини.
   И работещите в България родители (за които излизат данни при служебните проверки), и работещите в чужбина родители при записване на детето в детско заведение следва да докажат трудовия си статус с документи.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте,

    Мъжът ми е самонаето лице (Консултантски договор) в САЩ. Как би могъл да докаже, че е нает в чужбина? Какви документи ще са нужни?

 12. Здравейте !Искам да ви попитам няколко въпроса .Тъй като съм е с предизвестие за напускане ,ако детето ми бъде прието на сегашните класирания през май ,дали ще е проблем ,че то вече тече? Също така , ако това предизвестие не е проблем ,задължително ли ще трябва да предоставя трудова книжка ? Питам ,защото работодателят най-вероятно ще откаже да я върне за да бъде представена ,тъй като молбата вече тече и съответно би създал проблем и за служебна бележка ,която трябва да бъде представена .
  Благодаря предварително!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *