По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

До 2020 г. включително данъчните облекчения за деца са в размер на:

 • 20 лв. за едно дете;
 • общо 40 лв. за две деца;
 • общо 60 лева за три и повече деца.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се приеха нови доста по-високи размери на данъчните облекчения за деца.

Суми на данъчните облекчения за деца считано от 2021 г.

При ползване на данъчното облекчение за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи на родителя, е при:

 1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 450 лв.;
 2. две ненавършили пълнолетие деца –в размер на 9000 лв.  Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.;
 3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 1350 лв.

Условия, на които трябва да отговаря детето, за да се ползва данъчното облекчение 

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето, за което ще се ползва облекчението:

– към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– детето не е навършило пълнолетие;

– към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Данъчното облекчение се ползва включително за:

– годината, в която детето е родено;

– годината, в която детето е навършило пълнолетие.

Условия, на които трябва да отговаря лицето, възползващо се от данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или
 1. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

ВАЖНО: Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за съответната година е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това обстоятелство се преценява към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Ред за ползване на данъчното облекчение

Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:

 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца и приложенията към нея се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г.
  Актуален образец на декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г. през работодател може да изтеглите оттук:  Декларация по чл. 22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021.
 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП. Срокът за подаване е от 10 януари до 30 април 2022 г. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца се прилага към годишната данъчна декларация.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

За дете с увреждане, в допълнение към данъчното облекчение за деца, родителят може да ползва и данъчно облекчение за деца с увреждания. За 2021 г. то също е в увеличен размер. Прочетете повече за сумите и условията за  данъчното облекчение за деца с увреждания тук: Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

122 thoughts on “По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

  1. Здравейте, Райна,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако отговаряте на тези условия, имате право на данъчно облекчение за деца.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 1. Здравейте! Ние сме семейство без брак с едно дете на 7г.Можем ли да се възползваме от тези данъчни облекчения при положение,че мъжът ми е безработен,работя само аз.Имаме апартамент и кола ,които са на името на мъжът ми.Какво точно трябва да направим?

  1. Здравейте, Нина,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако родителят отговаря на тези условия, то той има право на данъчно облекчение за деца (не е нужно вторият родител да отговаря на същите условията, при условие че няма да се възползва от данъчното облекчение за съответната година).
   Какво имущество имате не влияе върху правото да ползвате данъчно облекчение.
   Разумно е декларацията да се подаде от родителя, внесъл понече данъци върху доходите си за годината – ако съпругът ви отдавна е безработен, вероятно вие сте родителят, внесъл повече данъци за годината и е по-удачно вие да подадете документите за данъчните облекчение – ако работите по трудов договор, може да го направите при работодателя или директно в НАП. Ако не сте назначена по трудов договор, документите се подават директно в НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 2. Здравейте,
  Искам да Ви попитам от относно данъчната декларация за облекчаване при деца – работя на постоянен трудов договор, но работодателя ми казва, че трябва аз да си я подам. Това, така ли не би трябвало те да ми я подадат?
  Благодаря!
  Поздрави

  1. Здравейте, Мария,
   По принцип, ако подадете към работодателя си попълнената декларация за данъчно облекчение в срока за това – от 30 ноември до 31 декември 2021, той би трябвало да я обработи и да ви съдейства за получаване на облекчението. Разбира се, ако имате съпротива от негова страна, това не ви оставя без данъчно облекчение – може да си подадете и сама директно към НАП декларацията за облекчението за деца като част от годишната данъчна декларация в периода от 10 януари до 30 април 2022 г.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 3. Здравейте,имам двама сина под 18г.
  Нямам сключен брак с техния баща.
  Той има собствена фирма и сам се осигурява.
  Когато говорихме със счетоводителя на фирмата, отговора му за това дали можем да се възползваме от данъчното облекчение за децата беше НЕ защото той сам се осигурява.
  Това вярно ли е

  1. Здравейте, Габриела,
   Това, че едно лице е самоосигуряващо се, не е проблем – то също има право да получи данъчно облекчение. Проблемът при някои собственици на дружества идва оттам, че те не са си определили месечно възнаграждение, върху което да внасят данъци по реда на Занона за данъците върху доходите на физическите лица, а получават доход от дружеството единствено под формата на дивидент. Ако е такава ситуацията с мъжа ви и всичките му доходи идват от разпределение на дивиденти от дружеството, то той няма да има право да получи данъчно облекчение. Ако обаче си е определил примерно месечно възнаграждение от дружеството, осигурява се върху него и плаща 10% данък върху този доход по реда на ЗДДФЛ, ще може да се възползва от облекчението, като подаде годишна данъчна декларация в НАП в периода от 10 януари до 30 април 2022.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Здравейте, Василена,
   Самото майчинство не е пречка да се подадат документи за облекчение, но за да получите данъчното облекчение трябва да имате през 2021 година доходи, за които да са удържани и внесени данъци върху доходите.
   Ако цяла година сте получавали само майчинство и нямате никакви други странични доходи, то дори да подадете декларация, НАП няма да има какво да ви възстановят, защото вие сте платили 0 лв. данъци за годината. В този случай бащата на детето може да подаде документи за данъчното облекчение, ако за годината има доходи, върху които е внасял данъци.
   Ако обаче през част от годината сте работила (преди да излезете в майчинство) или по време на майчинството имате доходи, върху които внасяте данъци (примерно от втори трудов договор, от граждански договори, от наеми и т.н.), то може да се възползвате от облекчението.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 4. Здравейте! Имам две деца, едното навърши 18 години на 5.01.21г.,а другото е на. 11год. Имам ли право на данъчно облекчение и за двете.?И аз и съпруга ми сме работещи.

  1. Здравейте, Милена,
   За 2021 г. за последно имате право да се възползвате от данъчното облекчение и за двете деца. За следващата 2022 г. вече ще ползвате данъчно облекчение само за по-малкото дете.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 5. Здравейте, имам двама сина на 9г и на 16г, на постоянен трудов договор съм от септември 2021. Преди това около година не съм работила. Имам ли право на това данъчно облекчение?
  Благодаря предварително

  1. Здравейте, Ани,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако отговаряте на тези условия, имате право на данъчно облекчение за деца.
   Имайте предвид обаче, че заради малкото месеци от годината (само 4), през които работите и внасяте данъци върху доходите се, е възможно да не сте внесли достатъчно много данъци, така че да се възползвате от облекчението за 2 деца (общо 900 лв.) в пълен размер – много е вероятно да получите само част от сумата. Ако бащата на децата е работил през цялата 2021 г., вероятно той ще е внесъл по-голяма сума като данъци върху доходите си и ще може да получи облекчението в пълен размер, в случай че той подаде документи за облекчението през 2021 г.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 6. Здравейте!
  Аз бях на работа до края на месец февруари, след което излезнах по майчинство. Е ли възможно моя работодател да подаде декларацията, тъй като този на моя съпруг не е много кооперативен?

  Благодаря!

  1. Здравейте, Маргарита,
   Самото майчинство не е пречка да се подадат документи за облекчение през вашия работодател, щом имате отработени месеци през годината, но за да получите данъчното облекчение в пълен размер трябва да имате през 2021 година достатъчно много доходи, за които да са удържани и внесени данъци върху доходите.
   За цялата 2021 годината Вие сте работила 2 месеца (преди да излезете в майчинство), съответно вероятно сте внесли доста малко данъци и ако подадете вие документи за облекчението, вероятно ще получите много малка част от него.
   Щом работодателят на съпруга Ви не е кооперативен, има вариант съпругът Ви да подаде документите си за данъчното облекчение като част от годишната си данъчна декларация директно към НАП (в срок от 10 януари до 30 април 2022), без да се занимава с работодателя – допускам, че той е работил през цялата 2021 г. и вероятно ще е внесъл доста по-голяма сума като данъци върху доходите си в сравнение с Вас, съответно ще може да получи облекчението в пълен размер или в много по-голям размер отколкото бихте получили, ако Вие подадете документи през вашия работодател.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Здравейте, Кристин,
   За да има един родител право на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако отговаря на тези условия, то има право на данъчно облекчение за деца.
   Просрочените кредити към банки и финансови институции не са пречка за получаване на данъчно облекчение, в случай че родителят няма парарелно с тях и неплатени просрочени задължения към държавата.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 7. Здравейте. Интересува ме, когато се пададе чрез работодател декларация за данъчно облекчение по карта ли превеждат сумата или трябва да се получат парите от работодател? Благодаря.

  1. Здравейте, Станимира,
   При подаване на документите за данъчно облекчение през работодател, то работодателят ще Ви изплати сумата на данъчното облекчение по същия начин, по който Ви изплаща и заплатата (ако я превежда по банков път, ще Ви изплати и облекчението по банков път; ако я дава в брой, ще Ви изплати и облекчението в брой).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте. Интересувам се,ако се подаде декларацията направо в НАП ,а не чрез работодателя тогава по карта ли се превежда сумата?Благодаря предварително!

 8. Здравейте,имам дете с Телк над 70% какво би трябвало да бъде данъчното облекчение за 2021година?

  1. Здравейте, Весела,
   Ако това е единственото Ви дете и то е под 18 години, то имате право да се възползвате от следните две облекчения:
   – данъчно облекчение за деца (450 лв. за едно дете);
   – данъчно облекчение за дете с ТЕЛК (900 лв. за едно дете).
   За да получите пълната сума от 1350 лв. данъчно облекчение, то годишната Ви данъчна основа трябва да е поне 13 500 лв. (съответно данъците върху доходите Ви през годината да са поне 1350 лв.) – ако не сте достигнала тези суми, то ще можете да получите само част от данъчните облекчения.
   Има предвидена и възможност, ако доходите на родителя, подал документи за облекчението, са недостатъчни, за да го получи в пълен размер, другият родител да подаде годишна данъчна декларация и с нея да поиска остатъка от облекчението, който първият родител не е успял да получи. За целта вторият родител (също както и първия) трябва да има внесени данъци върху доходите си за годината и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте. Аз имам запор на заплатата дале ще мога да се възползвам от данъчното облекчение. Имам дъщеря на 1г. и 11 месеца

 9. Здравейте,искам да попитам, септември се върнах на работа от майчинство с второ дете,имам ли право на данъчно облекчение

  1. Здравейте, Диана,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако отговаряте на тези условия, имате право на данъчно облекчение за деца.
   Имайте предвид обаче, че заради малкото месеци от годината (само 4), през които работите и внасяте данъци върху доходите се, е възможно да не сте внесли достатъчно много данъци, така че да се възползвате от облекчението за 2 деца (общо 900 лв.) в пълен размер – много е вероятно да получите само част от сумата. Ако бащата на децата е работил през цялата 2021 г., вероятно той ще е внесъл по-голяма сума като данъци върху доходите си и ще може да получи облекчението в пълен размер, в случай че той подаде документи за облекчението през 2021 г.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 10. Здравейте искам да попитам следното,аз и съпругът ми сме на минималната заплата с две деца сме едното тази година навърши 18г имаме ли право на данъчни облекчения за деца и само единият родител ли трябва да подаде декларация чрез работодателя

  1. Здравейте, Таня,
   За 2021 за последно имате право да ползвате данъчни облекчения и за двете деца (от следващата година ще може да ползвате облекчение само за малкото дете).
   Само единият родител може да подаде декларация през работодателя си – вие решавате кой от двамата, но ако и при двама ви всички доходи идват само от заплатите и нямате други доходи, върху които сте плащали данъци през годината, то нито един от вас няма да може да ползва данъчното облекчение в пълен размер (тъй като внесените данъци през годината няма да са достатъчно, за да се предоставят всички 900 лв. данъчно облекчение).
   За случаи като вашия в закона има предвидена възможност, ако доходите на родителя, подал документи за облекчението, са недостатъчни, за да го получи в пълен размер, другият родител да подаде годишна данъчна декларация директно в НАП и с нея да поиска остатъка от облекчението, който първият родител не е успял да получи. За целта вторият родител (също както и първия) трябва да има внесени данъци върху доходите си за годината и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 11. Здравейте, адв. Вълчева,

  Разведена съм с бащата на дъщеря ми, като той ще иска да поддаде декларация за облекчение ( за което аз не съм съгласна), а аз ще мога едва през януари ( чрез НАП), тъй като края на този месец прекратявам трудовиправоотношения. Предполагам при този сюжет, той ще бъде одобрен за данъчно облекчение, тъй като по-рано от мен ще внесе документи, а доколкото разбирам е отпаднало писменото съгласие/несъгласие на другия родител кой ще ползва данъчно облекчение.

  Какво мога да направя при тази ситуация?

  Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Памела Любомирова

  1. Здравейте, Памела,
   Правилно сте разбрала, че вече не се изисква писмена декларация от другия родител, че няма да ползва облекчението за конкретната година.
   Както вие, така и бащата има право да подаде документи за данъчното облекчение, като всяка година родителите трябва да се уговорят кой от двамата ще го направи. Моят съвет е да говорите с бащата и да пробвате да се разберете с добро – може да се опитате да уговорите начин на целево ползване на тези пари, независимо кой от двамата ги получи – например да се плати с тях курс на детето, да се купи някаква техника, необходима за онлайн обучението, да се направи друга по-голяма покупка, която е предстояща и конкретно в полза на детето. Като компромисен вариант може да обсъдите парите да се поделят между родителите по равно, независимо кой от двамата ги заяви и получи.
   Ако и двамата подадете документи за данъчно облекчение за едно и също дете, дори да минете първоначално между капките и да изплатят и на двама ви облекчението, то санкцията и за двама ви, че сте получите облекчение за едно дете в двоен размер, ще е, че всеки от вас ще трябва да върне на държавата цялата сума, която е получил като данъчно облекчение.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте, адв.К.Вълчева!

    В предходния въпрос, пропуснах да спомена, че детето е с ТЕЛК. Доколкото разбрах от бащата е подал данъчна декларация с облекчение за дете. Възможно ли е аз да подам, за дете с ТЕЛК, без да е необходимо после да възстановяваме сумите?

    Благодаря предварително.

    Успешна седмица!

 12. Здравейте искам да ви попитам съпругата ми е бременна и от май месец до ноември е
  болнични може ли да се възползваме от данъчните облекчения

  1. Здравейте, Ивайло,
   От въпроса ви не става ясно имате ли вече деца или желаете да се възползвате от данъчно облекчение за все още нероденото бебе – ползват се облекчения само за вече родени деца, т.е. ако бебето ви се роди през 2021, ще може да заявите данъчно облекчение за него за 2021 година. Ако имате и други деца, които са под 18 години, ще може да заявите облекчения и за тях.
   За да има право един родител на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако вие отговаряте на тези условия, имате право на данъчно облекчение за деца; ако съпругата ви отговаря на горните условия, тя също има право на данъчно облекчение за деца (като само един от родителите всяка година го заявява и ползва).
   Имайте предвид обаче, че заради малкото месеци от годината, през които съпругата ви е работила и внасяла данъци върху доходите се, е възможно да не е внесла достатъчно много данъци, така че да се възползвате от данъчното облекчението в пълен размер, в който случай тя би получила само част от сумата. Ако вие сте работил през цялата 2021 г., вероятно сте внесъл по-голяма сума като данъци върху доходите си в сравнение със съпругата си и ще имате по-голям шанс да получите облекчението в пълен размер, в случай че вие подадете документи за облекчението през 2021 г.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  2. Здравейте, адв.К.Вълчева!

   Разведена съм с бащата В предходното ми питане, пропуснах да спомена,че детето е с ТЕЛК.Доколкото разбрах от бащата е подал данъчна декларация с облекчение за дете. Възможно ли е аз да подам, за дете с ТЕЛК, без да е необходимо после да възстановяваме сумите?

   Благодаря предварително.

   Успешна седмица!

 13. Здравейте,
  Приятеля ми смени работата си в средата на годината. Трябва ли да се вземе някаква бележка/документ от старата фирма? Ако подаде декларация през сегашната си работа, ще се вземе ли предвид и дохода от предишната? Ако трябва да се взима нещо от предишната месторабота, по-добър вариант ли е, да се подаде лично в нас, а не през работодателя?

  1. Здравейте, Ива,
   Вероятно счетоводителят в настоящата работа ще му изиска служебна бележка от предишната, за да може да му се вземе предвид и дохода от предишната месторабота.
   Ако приятелят ви подаде данъчна декларация сам в НАП през месеците март и април 2022 с ПИК код или електронен подпис, то тогава няма да му трябва документ от нито един работодател, защото и двамата работодатели до края на февруари 2022 трябва да са подали справки за доходите, осигуровките и данъците на служителите си за 2021 г. и тези данни ще се зареждат автоматично в данъчната декларация на приятеля ви, т.е. ще трябва да попълни само приложенията за данъчните облекчения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 14. Здравейте,
  от януари до ноември 2021 бях на бюрото по труда с обезщетение. След което започнах работа като личен асистент на трудов договор към общината. Майка съм на три деца под 18 ( едното с ТЕЛК )
  Имам ли право на това обезщетение? И към кой да подадат документи, ако да?
  Благодаря!

  1. Здравейте, Таня,
   За да има родителят право на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако родителят отговаря на тези условия, то той има право на данъчно облекчение за деца. Предвид че имате дете и с ТЕЛК, то имате право да се възползвате от следните две облекчения:
   – данъчно облекчение за деца (1350 лв. за три деца);
   – данъчно облекчение за дете с ТЕЛК (900 лв. за едно дете).
   За да получите пълната сума от 2250 лв. данъчно облекчение, то годишната Ви данъчна основа трябва да е поне 22 500 лв. (съответно данъците върху доходите Ви през годината да са поне 2250 лв.) – вие не сте достигнала тези суми със само 1-2 месеца през годината работа като личен асистент, затова ще можете да получите само много малка част от данъчните облекчения (колкото данъци сте внесли за 1-2 месеца върху доходите си, толкова пари ще ви върне държавата като данъчно облекчение).
   Ако бащата на децата е работил през цялата 2021 г., вероятно той ще е внесъл по-голяма сума като данъци върху доходите си в сравнение с вас и ще може да получи облекчение в по-голям размер (или в пълен размер при достатъчно доходи), в случай че той подаде документи за облекчението през 2021 г.
   Разумно е декларацията да се подаде от родителя, внесъл понече данъци върху доходите си за годината.
   Има предвидена и възможност, ако доходите на родителя, подал документи за облекчението, са недостатъчни, за да го получи в пълен размер, другият родител да подаде годишна данъчна декларация и с нея да поиска остатъка от облекчението, който първият родител не е успял да получи. За целта вторият родител (също както и първия) трябва да има внесени данъци върху доходите си за годината и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте,моят случай е следния:Майка съм на две малки деца само,че след първото раждане още не съм се връщала на работа.До август месец съм била платен годишен отпуск,имам ли право на обещетението ,при платен годишен отпуск?

    1. Здравейте, Елица,
     Според описаното от вас за настоящата 2021 г. единствените ви внесени данъци върху доходите ще са за няколкото месеца платен отпуск, като размера на тези данъци едва ли ще е достатъчен, за да получите в пълен размер облекчението за две деца. По-разумно ще е документи за облекчението за настоящата година да подаде бащата на децата, ако той е работил през годината и има повече внесени данъци върху доходите си от вас.
     Поздрави,
     адв. Камена Вълчева

 15. Здравейте,адв.Вълчева!
  Имам 2 деца на 13год и 4год.Имам ли право на това данъчно облекчение,ако едното дете е настанено в семейство на близки,но все още няма съдебно решение в сила ?

  1. Здравейте, Ема,
   За да има родителят право на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако детето, което живее при близки, е настанено при тях за срок не по-кратък от 6 месеца по реда на Закона за закрила на детето, то семейството, в което е настанено детето ще има право на данъчно облекчение за това дете, а вие ще имате право на облекчение само за детето, живеещо с вас.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 16. Здравейте! Нямаме брак с бащата и аз и децата сме на различен от неговия адрес, това има ли значение, тъй като той ще подава декларацията?

  1. Здравейте, Теодора,
   Няма значение дали родителите и децата живеят на един адрес. Щом бащата е вписан в акта за раждане на децата и не е лишен от родителски права, то той има право да заяви и, ако отговаря на условията за получаване на облекчение, да получи данъчно облекчение за децата, дори с майката да са разведени, разделени, родителят документално или фактически да не живее на един адрес с децата и т.н.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Здравейте, Таня,
   Самоосигуряващите се лица имат право да се възползват от данъчно облекчение, щом имат доходи, върху които са внесени данъци и нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Изключение са случаите, в които всички доходи на самоосигуряващото се лице за годината се обложени с патентин данък или с данък дивидент, в които хипотези то няма право да се възползва от данъчното облекчение.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 17. Здравейте!Въпросът ми е следния!Имам близнаци на 12 години.И двамата със съпругът ми работим на трудов договор.Него го осигурят на миналата работна заплата.Аз взимам по- голяма заплата,но от януари тази година съм с телк 50%, и имам облекчение на ДОД.Ще мога ли да ползвам и това облекчение?

  1. Здравейте, Мария,
   Няма законова пречка вие да ползвате както облекчението за лица с намалена работоспособност, така и данъчното облекчение за деца – единствено проблем може да възникне, в случай че вашите доходи, съответно внесените от вас данъци през годината, не са достатъчно големи като размер, така че да се възползвате в пълен размер от всички данъчни облекчения, на които имате право.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 18. Здравейте, до 2020г.бях безработна и без усигуровки,но през тази 2021 съм на трудов договор и със платени усигуровки!Въпросът ми е мога ли да се възползвам от данъчното облекчение?

  1. Зравейте, Стелияна,
   За да има родителят право на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Няма значение, че миналата година сте била безработна – важното е, че за 2021 г. имате доходи, върху които са внесени данъци.
   Имайте предвид обаче, че ако имате неплатени просрочени задължения към държавата (примерно за здравни осигуровки за периода, в който сте била без работа миналата година или други), няма да имате право да получите данъчното облекчение – препоръчително е да проверите в НАП, дали имате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, да ги платите (ако има такива) и чак тогава да подадете документи за данъчното облекчение.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 19. Здравейте! Аз си подадох данъчна декларация на 25.04 за миналата година 2020, и също данълно облекчение за две деца по 20лв ми приспаднаха от данъка. Имам ли право сега на тези да подам при работодаделя в майчинство съм до 27.12.2021г.

  1. Здравейте, Христина,
   Доколкото разбирам през цялата 2021 г. сте била в отпуск по майчинство.
   Самото майчинство не е пречка да се подадат документи за облекчение, но за да получите данъчното облекчение трябва да имате през 2021 година доходи, за които да са удържани и внесени данъци върху доходите.
   Ако цяла година сте получавали само майчинство и нямате никакви други странични доходи, то дори да подадете декларация, НАП няма да има какво да ви възстановят, защото вие сте платили 0 лв. данъци за годината. В този случай бащата на детето може да подаде документи за данъчното облекчение, ако за годината има доходи, върху които е внасял данъци.
   Ако обаче през част от годината сте работила (преди да излезете в майчинство) или по време на майчинството имате доходи, върху които внасяте данъци (примерно от втори трудов договор, от граждански договори, от наеми и т.н.), то може да се възползвате от облекчението.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Зравейте, Росица,
   За да има родителят право на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Вие не отговаряте на последното изискване – да нямате просрочени задължения към държавата. Ако си изчистите всички задължения към държавата, преди да подадете документи за облекчението, ще имате право да се възползвате от него. Ако подадете документи, докато имате просрочени неплатени осигуровки за предходни месеци, нямате право да ползвате данъчното облекчение.
   Поздрави,
   Камена Вълчева

 20. Здравейте. Интересува ме, когато се подаде направо в НАП декларацията за данъчно облекчение,а не чрез работодател по карта ли превеждат сумата? Благодаря.

  1. Здравейте, Лидия,
   В годишната данъчна декларация, с която се заявява данъчното облекчение директно пред НАП, има опция да посочите банкова сметка, по която искате НАП да ви възстанови сумата на данъчното облекчение.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 21. Здравейте! Искам да попитам кой от двамата родители има право да подаде тази декларация, като единия е по майчинство от 05.2021г., а от януари е в болнични поради тежка бременност. Другия е ползвал обезщетение за безработица до началото на 08.2021, но от тогава и към момента е назначен на трудов договор и работи? Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Мери,
   И двамата родители имат право да подадат декларацията, като за всяка година те сами трябва да се разберат кой от двамата ще го направи.
   При вземането на решението във вашата ситация трябва да имате предвид, че ако не сте работила нито един месец през настоящата година и нямате странични доходи по време на майчинството (от втори трудов договор, от граждански договори, от наеми и т.н.), то дори Вие да подадете декларация за облекчението, при 0 лв. внесени данъци върху доходите за годината, НАП няма как да ви върне повече от 0 лв. данъчно облекчение (данъчното облекчение представлява връщане на вече внесени през годината данъци от родителите).
   Мъжът ви, от друга страна, в периода на безработица не е внасял данъци върху доходите си, но след това ще има 4 работни месеца до края на годината, през които ще му удържат и внасят данъци върху доходите.
   Т.е. ако вие нямате никакви доходи за тази година (различни от майчинството, върху което не се дължат данъци), то е по-разумно документи за облекчението за настоящата година да подаде мъжът ви, тъй като все пак ще има внесени данъци за разлика от вас. Ако вие имате странични доходи (различни от майчинството) за настоящата година, върху които сте внасяла данъци, то тогава сравнявате с мъжа си кой от двамата е внесъл повече данъци върху доходите си за годината, и този родител подава документи за облекчението.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Здравейте, Георги,
   За да има един родител право на данъчно облекчение, трябва да отговаря на следните условия:
   – да има дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да има доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако отговаря на тези условия, то има право на данъчно облекчение за деца.
   Просрочените кредити към банки и финансови институции, дори за тях да има запор, не са пречка за получаване на данъчно облекчение, в случай че родителят НЯМА парарелно с тях и неплатени просрочени задължения към държавата.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 22. Здравейте!Работя на трудов договор,а и имам подадена данъчна декларация от допълнителни дохади,за който си плащам данъците и нямам други задължения..Къде да подам декларация за данъчни облекчения?Какви документи се изискват?

  1. Здравейте, Диана,
   Вероятно имате подадена данъчна деклацаия през 2021 за допълнителните доходи от 2020 г. Допълнителните доходи от 2021 ще ги декларирате до април 2022 с годишната данъчна декларация.
   Щом имате и трудов договор, имате право да изберете къде да подадете докуметите – дали при работодателя (в който случай се подава декларация за данъчното облекчение за деца) или директно в НАП, в който случай подавате годишна данъчна декларация, с която декларирате доходи, осигуровки и данъци за годината, като попълвате към нея и приложението за данъчни облекчения и декларацията за данъчно облекчение за деца, която също е приложение към годишната данъчна декларация.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 23. Здравейте имам две деца. Едното ми дете е от първи брак, а второто е от втория брак. Детето което е от първия брак живее с мен, с пъстрока и бебето. Въпросът ми е мога ли да ползвам даначно облекчение и за двете ми деца

  1. Здравейте, Янислава,
   Щом вие сте майката и на двете деца, имате право да подадете документи и за двете деца.
   За да ползвате облекчението, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 24. Адв. Вълчева, счетоводителката на фирмата, в която жена ми работи твърди, че въпросната декларация за 2021г. се подава от работодател Март 2022г.

  1. Здравейте, Георги,
   Работодателят по закон трябва да приема декларациите на служителите в периода 30 ноември – 31 декември на настоящата година, да ги обработи и да изплати облекчението в срок до 31 януари следващата година – за справка Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

    1. Здравейте,
     Подаването от родителя директно в НАП е в периода 10 януари – 30 април 2022, като се попълва годишната данъчна декларация за 2021 г. (доходи, данъци, осигуровки за годината), както и две приложения към нея: (1) приложението за данъчни облекчения и (2) декларацията за данъчно облекчение за деца.
     Вариантите за подаване са онлайн през потрала за електронни услуги на НАП (с ПИК код или електронен подпис) или на хартия (в офис на НАП или по пощата).
     Поздрави,
     адв. Камена Вълчева

 25. Здравейте,въпросът ми е следният:бях на постоянен трудов договор до 21.05.2021г.От тогава до сега получавам обезщетение за безработица(взимам пари от борсата).Та на въпроса имам ли право на данъчно обезщетение и за какъв период ще е то?Предполагам само за периода за който съм внасял данъци.И др.въпрос имам две деца,но само едното е припознато,защото нямаме брак с жена ми,само за едното ли мога да подам декларация?

  1. Здравейте, Стоян,
   За държавата вие имате само едно дете (щом не сте припознали другото). Т.е. може да подадете документи само за припознатото дете. Данъчното облекчение е за цялата 2021 г., а дали ще можете да го получите в пълен размер или само частично, зависи от размера на внесените от вас данъци върху доходите през годината (трябва да имате поне 450 лв. внесени данъци върху доходите си за годината, за да получите облекчението от 450 лв. за детето ви в пълен размер). Също така условие за предоставянето на облекчението е родителят да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Облекчението може да заявите, като подадете годишна данъчна декларация в НАП в периода 10 януари-30 април 2022, като освен данните да доходи, данъци и осигуровки, попълните и приложениeто за данъчни облекчения и декларацията за облекчение за дете.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 26. Здравейте,
  Бих искала да попитам, ако работя на минимална заплата (650лв) за цялата 2021 г. и имам 1 дете, дали данъчната основа ще ми стигне, за да мога да се възползвам от данъчното облекчение в размер на 450 лв?
  Благодаря предварително за отговора!

  1. Здравейте, Стела,
   Дори на минимална заплата, за една година ще внесете достатъчно данъци, така че да ползвате данъчното облекчение за 1 дете в пълен размер – 450 лева. Освен достатъчно внесени данъци за годината, които ще имате ако не сте били в майчинство, болничен, безработна с месеци през настоящата година, другото условие, на което трябва да отговаряте, е да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 27. Здравейте.Тази година осиновихме дете,август месец.Дали имаме право на данъчни облекчения?Благодаря предварително.

  1. Здравейте, Марияна,
   Осиновяването през настоящата година не е пречка да получите данъчно облекчение за осиновеното ви детенце.
   За да ползвате облекчението, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 28. Здравейте ,
  Имам 3 деца , едното е на 12г , средното е на 2г и най – малкото е на 9м . Разбрах , че за най – малкото няма как да взема това облекчение . Тъй като са породени и след второто не съм се връщала на работа , него да го пиша ли в тази декларация или да попълня само за голямото , а таткото да попълни за двете малките ? Благодаря !

  1. Здравейте Станимира,
   Семейството ви има право да ползва данъчно облекчение и за трите деца. За да ползвате вие облекчението (в който случай трябва да попълните всичките си деца в декларацията, а не само едно – вие не сте майка само на едно дете), трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Доколкото разбирам от въпроса ви, вие цялата 2021 г. сте била в 45-дневен болничен преди раждане и в отпуск по майчинство за третото дете, т.е. ако нямате някакви странични доходи, върху които ста платили данъци тази година (напр. доходи от втори трудов договор, от граждански договор, от наеми), то вие нямате абсолютно никакви платени данъци върху доходите си за годината (върху обезщетението за майчинство и болнични не се дължат и внасят данъци върху доходите). Т.е. дори вие да подадете декларация за данъчното облекчение, ще ви бъдат възстановени 0 лв. – точно толкова, колкото вие самата сте внесли като данъци в хазната.
   Бащата на 3-те деца, ако има доходи през 2021 г. и си е платил данъците върху тях, и ако същевременно няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, може да се възползва от облекчението за трите деца (1350 лв.). Дали ще може той да получи облекчението в пълен размер или само частично, зависи от размера на внесените от него данъци върху доходите през годината (трябва да има поне 1350 лв. внесени данъци върху доходите му за годината, за да получите облекчението от 1350 лв. в пълен размер).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 29. Здравейте!
  Условието да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, имали се предвид
  данък на МПС и апартамент?
  След получен ПИК от НАП къде се проверява тази информация?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Мария,
   Не трябва да имате просрочени публични задължения към момента на подаване на декларацията за облекчения, данъците върху МПС и жилище също спадат в тази категория.
   Текущи задължения, както и просрочени задължния за минали периоди може да проверите с ПИК код в портала за онлайн услуги на НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 30. Ако съм студентка редовно обучение и живея с партньор, който не е баща на детето, може ли той да подаде данъчна декларация и при какви условия? Благодаря Ви!

  1. Здравейте, Мария,
   Щом настоящият ви партньор не е баща на детето, той няма абсолютно никакво право да заяви и получи облекчение за вашето дете – от юридическа гледна точка не му е никакъв. За вашето дете облекчението може да се заяви или от Вас, или от бащата на детето, който е вписан в акта за раждане (стига да не е лишен от родителски права).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 31. Здравейте!Имам стари неплатени здравни осигуровки.Мога ли да подам декларация за данъчно облекчение?

  1. Здравейте, Надя,
   Декларация никой няма да ви спре да подадете, а дали ще имате право да получите облекчението зависи от това внесли ли сте данъци върху доходите си за годината и имате ли подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако старите неплатени здравни осигуровки са отпреди 15-20 години, те не са проблем и няма да ви откажат облекчението заради тях, но ако са от последните години, то няма да имате право да се възползвате от облекчението (освен ако не си ги платите напълно преди да подадете документи за облекчението).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 32. Здравейте. Работя на трудов договор, нямам никакви задължения, запори и т.н., въпросът ми е, ако за даден месец имам доход, който съответно да се облага с данъци, и същевременно през същият този месец съм ползвала болничен поради заболяване на детето (4,5 години ). В този случай мога ли да се възползвам от облекчението? Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Кристина,
   За получаване на данъчното облекчение е от значение, дали сте имали доходи през годината, върху които да сте внесли данъци. Върху сумите, които са ви изплатени като обезщетение за ползван болничен, не се внасят данъци, но върху заплатите, които сте получавала през годината трябва да са ви удържани и внесени данъците. Т.е. няма пречка да се възползвате от облекчението (проблем за изплащане на облекченито би било, ако цяла година сте била в болничен и нямате никакви внесени данъци, което не е ситуацията при Вас).
   Дали ще можете да получите облекчението в пълен размер или само частично, зависи от броя на децата ви и от размера на внесените от вас данъци върху доходите през годината.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Здравейте, Евелина,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако родителят отговаря на тези условия, то той има право на данъчно облекчение за деца. Фактът, че в част от годината сте била безработна, не е пречка да получите облекчение, в случай че в останалата част от годината сте внасяла данъци върху доходите си и нямата просрочени публични задължения.
   Дали обаче ще получите данъчното облекчение за две деца в пълен размер или само част от него, зависи от размера на внесените от вас данъци върху доходите през годината (трябва да имате поне 900 лв. внесени данъци върху доходите си за годината, за да получите облекчението от 900 лв. за децата ви в пълен размер). Разумно е декларацията да се подаде от родителя, внесъл понече данъци върху доходите си за годината, за да може да получи облекчението в пълен (или в по-висок) размер.
   Има предвидена и възможност, ако доходите на родителя, подал документи за облекчението, са недостатъчни, за да го получи в пълен размер, другият родител да подаде годишна данъчна декларация и с нея да поиска остатъка от облекчението, който първият родител не е успял да получи. За целта вторият родител (също както и първия) трябва да има внесени данъци върху доходите си за годината и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 33. Здравейте,
  Ако разполагаме с имот, който е на името на децата и има невнесен данък, това ще окаже ли влияние?

  1. Здравейте, Карина,
   Неплатеният данък върху имота на децата не би трябвало окаже влияние върху получаването на данъчно облекчение от родителя, защото задължението за плащане на този данък е на името на децата, а не на името на родителя.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 34. Здравейте , имам не платени данъци за 2021г. (Данък сгради и 1/2 данък за автомобил). Пречка ли ще са ,ако съпугът ми на който всички данъци са платени да подаде декларацията . Аз няма да подавам защото бях по майчинство до средата на годината .

 35. Здравейте , имам не платени местни данъци за 2021г, данък сгради и 1/2 автомобил . Съпруга ми може ли да подаде , при него всичко е платено ,но се притеснявам ,че ще ни откажат заради моето задължение , правилно ли мисля

  1. Здравейте, Валентина,
   Щом съпругът ви няма на свое име просрочени задължения към държавата, няма пречка да получи облекчение (публичните задължения са лични за всеки човек, а не на семейството).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 36. Здравейте! Моля да ми кажете дали правилно разбирам механизма на тези данъчни облекчения. Ако съм с три деца и за годината данъците,които сме платили върху трудовото ни възнаграждение са в размер на над 13500 лева,то тогава държавата ще ми върне 1350 лева? Така ли е или не?
  Благодаря Ви предварително!

  1. Здравейте, Теодора,
   Не сте разбрали правилно механизма – трябва да имате поне 1350 лв. (а не 13500 лв.) внесени данъци върху доходите през настоящата 2021 г., за да може да получите в пълен размер от 1350 лв. полагаемото се данъчно облекчение за 3 деца. Ако примерно сте внесли само 1000 лв. данъци за годината, тогава няма да може да получите всички 1350 лв. данъчно облекчение, защото държавата няма как да ви възстанови по-голяма сума като данъчно облекчение от размера на внесените от вас самата данъци върху доходите, т.е. в този пример държавата би ви възстановила само част от облекчението в размера на 1000 лв., независимо от наличието на 3 деца.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 37. Здравейте!
  Приемен родител, който се грижи за настанено дете по Проект „Приемна грижа“, работи на граждански договор към общината и е осигурен, има ли право да ползва данъчните облекчения за деца?

  1. Здравейте, Стефка,
   Изобщо не съм запозната с проект „Приемна грижа“, но приемните родители имат право да се възползват от данъчното облекчение в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето, като приемният родител трябва да отговаря на същите общи изисквания като биологичните родители – да има доходи през годината, върху които да са удържани и платени данъци, и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 38. Здравейте. Искам да попитам как трябва да процедирам понеже октомври месец започнах работа в друга фирма. Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте, Нина,
   Смяната на работата не влияе на правата ви да ползвате данъчно облекчение – имате право да подадете документи както през новия работодател, така и сама директно в НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 39. Здравейте,имам ли право на обещетението ,при полужение ,че имам две породени деца и не съм се връщала на работа още след първото раждане?До август месец ожаче съм била платен отпуск,а вече съм не платен за отглвждане на дете до 8 годишна възраст.

  1. Здравейте, Елица,
   Според описаното от вас за настоящата 2021 г. единствените ви внесени данъци върху доходите ще са за няколкото месеца платен отпуск, като размера на тези данъци едва ли ще е достатъчен, за да получите в пълен размер облекчението за две деца. По-разумно ще е документи за облекчението за настоящата година да подаде бащата на децата, ако той е работил през годината и има повече внесени данъци върху доходите си от вас.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 40. Здравейте, при договор на 4 часа и минимална заплата за цялата година, полага ли се нещо за родител с две деца?

  1. Здравейте, Анастасия,
   За да имате право на данъчно облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако родителят отговаря на тези условия, то той има право на данъчно облекчение за деца.
   Дали обаче ще получите данъчното облекчение за две деца в пълен размер или само част от него, зависи от размера на внесените от вас данъци върху доходите през годината (трябва да имате поне 900 лв. внесени данъци върху доходите си за годината, за да получите облекчението от 900 лв. за децата ви в пълен размер). Ако цяла година сте се осигурявали на 325 лв. месечно, внесените от вас данъци върху доходите ви за годината ще са в много малък размер и съответно ще получите малка част от данъчното облекчение за 2 деца.
   Разумно е декларацията за данъчни олбекчения да се подаде от родителя, внесъл понече данъци върху доходите си за годината, за да може да получи облекчението в пълен (или в по-висок) размер – т.е. ако бащата на децата е внесъл повече данъци върху доходите си за годината в сравнение с вас и няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, по-добре той да подаде декларацията за облекченията.
   Има предвидена и възможност, ако доходите на родителя, подал документи за облекчението, са недостатъчни, за да го получи в пълен размер, другият родител да подаде годишна данъчна декларация и с нея да поиска остатъка от облекчението, който първият родител не е успял да получи. За целта вторият родител (също както и първия) трябва да има внесени данъци върху доходите си за годината и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 41. Здравейте !Можели да ползвам данъчно облекчение за едно дете.,чрез работодателя .От м март до м.юни,бях на платена борса ,осигурена съм на минимална заплата,дали ще получа ,цялата сума .450лв

  1. Здравейте, Неби,
   Имате права да ползвате данъчното облекчение през работодателя, щом в момента работите по трудов договор.
   Дали ще получите пълната сума от 450 лв. зависи от размера на внесените от вас данъци върху доходите за годината – трябва да сте внесли поне 450 лв. данъци върху доходите си през годината, за да може да получите 450 лв. данъчно облекчение. Справка за размера на внесените данъци през годината може да направите на сайта на НАП (с ПИК код).
   Ако сте внесли по-малко от 450 лева данъци върху доходите си за годината, съответно ще ползвате само част от данъчното облекчение до размера на внесените от вас данъци.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 42. Здравейте! В майчинство съм от средата на август имам общо три деца и съм разведена от ноември миналата година. Днес исках да подам данъчна декларация защото съм работила и плащала данъци повече от половин година а счетоводителя ми ми каза че нямам право след като съм в майчинство. Това не би трябвало да е така при положение че при развода имам пълно попечителство над децата и съм плащала данъци до средата на август нали? Благодаря

  1. Здравейте, Милена,
   Имате право да си подадете декларация за облекчения както през работодателя, така и директно в НАП. Ако счетоводството на работодателя ви отказва да обработи декларацията ви, остава опцията да подадете годишна данъчна декларация директно в НАП.
   Имайте предвид, че при разведени родители всеки от родителите има право да подаде документи за данъчно облекчение – това, че ежедневното отглеждане на децата е поверено от съда на вас, не означава, че бащата е лишен от родителски права. Затова обсъдете с бащата кой от двама ви е по-разумно да подаде декларацията за данъчни облекчение за настоящата година. Предвид че сте работила само част от годината, е възможно да сте внесли по-малко от 1350 лв. данъци върху доходите си, в който случай ще получите само част от облекчението. Ако бащата е внесъл повече данъци върху доходите си в сравнение с вас през годината, е вариант той да подаде документите за облекчението, а не вие, след което да ви даде сумата или да купи нещо на децата, от което имат нужда.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 43. Здравейте,
  Работя на два трудови договора по 4 часа. За да ползвам данъчното облекчение за дете за внесените данъци върху общия си доход, ще трябва да подам документи и към двамата работодатели, или само към този по основния трудов договор? Или в този случай трябва да подам годишна данъчна декларация?
  Благодаря за отговора!

  1. Здравейте, Емилия,
   Имате право да си подадете декларация за данъчни облекчения както през основния си работодател, така и директно в НАП. Ако изберете да подадете документите за облекчението през основния си работодател, му занесете служебна бележка за доходите си през годината при втория работодател, за да може основният работодател да изчисли размера на данъчното облекчение въз основа на внесените и от двамата работодатели данъци върху доходите ви за годината.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 44. Здравейте! Разведена съм и имам три деца под 18 години, в майчинство съм с третото си дете от края на август тази година и счетоводителката ми ме убеждава че нямам право на данъчни облекчения. Бих искала да ви попитам това така ли е?

  1. Здравейте, Милена,
   Имате право да си подадете декларация за данъчни облекчения както през работодателя, така и директно в НАП.
   За да имате право да получите самото облекчение, трябва да отговаряте на следните условия:
   – да имате дете/деца на възраст до 18 г.;
   – да имате доходи през годината, върху които да са удържани и внесени данъци;
   – да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
   Ако отговаряте на тези условия, имате право на данъчно облекчение за деца, като обстоятелството, че в момента сте в майчинство, няма никакво значение.
   Ако счетоводството на работодателя ви отказва да обработи декларацията ви за даънчни облекчения, остава опцията да подадете годишна данъчна декларация директно в НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 45. Ако единия родител работи в страна в ЕС какъв документ трябва да представи, за това дали ползва там данъчни облекчения за деца и в какъв размер.

  1. Здравейте, Мария,
   Родителят, работещ в страна от ЕС, не следва да доказва ползвал ли е или не облекчение за децата си в съответната страна. За да ползва данъчното облекчение за деца в България обаче, този родител трябва да има доходи, върху които да е внесъл данъци в България (ако всички данъци, които е платил през годината, са платени към съответната държава в ЕС, в която работи, НАП в България няма какви данъци да възстанови на този родител под формата на данъчно облекчение, защото той нищо не е внесъл в България като данък върху доходите).
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 46. Здравейте, адв.К.Вълчева!

  Разведена съм с бащата на детето ми (което е с ТЕЛК), няма отнети права. Доколкото разбрах от него е подал данъчна декларация с облекчение за дете. Възможно ли е аз да подам, за дете с ТЕЛК, без да е необходимо после да възстановяваме сумите?

  Благодаря предварително.

  Успешна седмица!

  1. Здравейте, Памела,
   Данъчното облекчение за деца е отделен вид облекчение, различен от данъчното облекчение за деца с увреждания. Ако бащата е подал документи единствено за данъчното облекчение за деца, то майката безпроблемно може да подаде документи за данъчното облекчение за деца с увреждания. Така всеки родител ще е заявил по един вид облекчение, без да се дублирате.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 47. Здравейте,

  Разведен съм с бащата на детето ми (с ТЕЛК), не са отнети родителските права. Доколкото разбрах от него е подал данъчна декларация с облекчение за дете. Възможно ли е аз да подам за дете с ТЕЛК, без да се възстановяват сумите?

  1. Здравейте, Лия,
   Данъчното облекчение за деца е отделен вид облекчение, различен от данъчното облекчение за деца с увреждания. Ако бащата е подал документи единствено за данъчното облекчение за деца, то майката безпроблемно може да подаде документи за данъчното облекчение за деца с увреждания. Така всеки родител ще е заявил по един вид облекчение, без да се дублирате.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 48. Здравейте! Искам да попитам от месец май 2021г работя на трудов договор по програма, и итделно работа на граждански договор? Та въпроса ми е ще мога ли да се възползвам от данъчното облекчение за деца имам две? И мога ли да пусне от двете фирми? Незнам как да постъпя! Благодаря ви предварително

 49. Здравейте адвокат Вълчева казусът е следният взех данъчно облекчение което ми беше преведено по сметка за дете под 18години но малко по късно останових че върху сметката имам чси изпълнител въпросът ми е следния парите които са преведени дали се водят защитени от него или има право да ги вземе облагаеми ли са или не.Самотен родител съм

 50. ЗДРАВЕЙТЕ,ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА .ИМАМ ТЕЛК 60% и СЪМ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ. СЪЩО ТАКА СЪМ И САМОТЕН РОДИТЕЛ.

  1. Здравейте, Йорданка,
   Приемните родители имат право на данъчно облекчение за приетото дете в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето. Самото данъчно облекчение обаче представлява връщате на внесени от родителя през годината данъци върху доходите му. Ако имате такива внесени данъци и детето/децата са настанени при вас дългосрочно, ще ви отпуснат данъчно облекчение (дали в пълен размер или само частично зависи от размера на внесените от вас данъци). Ако обаче нямате внесени през годината данъци (лицата с 50% и над 50 % ТЕЛК ползват данъчно облекчение и до определена сума на годишния доход не внасят данъци върху доходите си), то държавата няма да има какво да ви възстанови, тъй като няма да сте внесли данък през настоящата година. Чрез данъчното облекчение за деца няма как да се върнат при родителя повече пари, отколкото самият той е внесъл като данъци върху доходите си през годината.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *