Какви правата имат бременните жени по Кодекса на труда?

Често бременните жените не познават трудовите си права и защитите, на които имат право по Кодекса на труда. А по време на бременността е особено важно всяка жена да е запозната и да отстоява правата си, за да не си позволяват работодателите злоупотреби поради нейната неосведоменост.

По-долу в статията ще разберете какви са правата и с каква закрила се ползват бременните жени при уволнение от работодателя.

Забрана за полагане на нощен труд

Кодексът на труда забранява полагането на нощен труд от бременни служителки.

За нощен се счита трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч.

Недопустимост на извънредния труд

Не се разрешава полагане на извънреден труд от бременни служителки.

За извънреден труд се счита трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от служителя извън установеното за него работно време.

Платен отпуск/освобождаване от работа за медицински прегледи в работно време

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната служителка се изплаща възнаграждение от работодателя.

Отпуск поради бременност и раждане

Бременните служителки имат право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете. 45 дни от тези 410 дни се ползват преди раждането. Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.

Времето, през което се ползва отпуск поради бременност и раждане, се признава за трудов стаж.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на бременна служителка.

Забрана за възлагане на опасна или вредна работа

Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

Бременната жена може да откаже изпълнението на работа:

  • която е определена като вредна за здравето на майката или детето или
  • за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.

Списъкът на работите и условията на труд, които могат да изложат на опасност или да застрашат сигурността и здравето на бременните жени, са определени с Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, издадена от на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Стаи за жени

Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро.

Трудоустрояване на бременни жени

Когато бременна жена изпълнява неподходяща за състоянието си работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време. Целта на временното приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време на бременната жена е да се премахнат рисковете за безопасността и здравето на бременната жена. Това се нарича трудоустрояване.

Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа.

Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната, както и от работодателя. До изпълнението на предписанието за преместване бременната служителка се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието и работа. Същевременно работодателят изплаща на бременната жена обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието.

В случаите на трудоустрояване бременната служителка получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, тя има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения.

Работодателят съвместно със здравните органи следва да определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени.

Забрана за командироване на бременни жени

Работодателят не може да командирова бременна жена без нейното писмено съгласие.

Задължение за уведомяване за бременност и за прекъсване на бременност

Бременната служителка ползва права си по Кодекса на труда след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

При прекъсване на бременността работничката или служителката е длъжна в 7-дневен срок от прекъсването на бременността да уведоми работодателя.

Имайте предвид, че всякакви устни уведомления на работодателя нямат юридическа стойност. Същото важи за уведомления от типа на хвърчащ лист, на който в свободен стил служителката е написала „Уведомление от … Уведомявам Ви, че съм бременна “. Такива уведомления не ви гарантират допълнителните права и защити по Кодекса на труда.

За да сте сигурни, че ще уведомите работодателя за бременността си законосъобразно, така че да може да се възползвате от правата си по Кодекса на труда като бременна служителка, прочетете статията Как правилно да уведомите работодателя, че сте бременна, така че да получите закрила по Кодекса на труда?.

Запазване на конфиденциалност по отношение на бременността

Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна обстоятелството, че служителката е бременна. Като конфиденциална информация трябва да третират и обстоятелството, че бремеността е прекъсната.

Закрила при уволнение

Според Кодекса на труда бременна служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от КТ – това са следните хипотези:

  • С предизвестие при закриване на предприятието;
  • С предизвестие при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
  • С предизвестие, когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
  • С предизвестие при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;
  • Без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;
  • Без предизвестие, но с предварително разрешение на Инспекцията по труда, ако служителят бъде дисциплинарно уволнен.

Разбира се, могат да се ползват други варианти за прекратяване на трудовия договор на бременна жена – по искане на служителката, по взаимно съгласие и по инициатива на работодателя с обезщетение от поне 4 заплати.

А ако бременната служителка е започнала ползване на отпуска за бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда (в размер на 410 дни, от които 45 дни се ползват преди раждането), тя може да бъде уволнена само поради закриване на цялото предприятието, на никакви други основания.

Винаги ли важи закрилата при уволнение?

Важно е да се посочи, че тази закрила при уволнение на бременни жени не важи във всички случаи. Ако бременната жена е назначена на срочен трудов договор, закрилата при уволнение на бременните служителки не се прилага. Съшото важи и за случаите, когато бременната жена е назначена на договор със срок на изпитване и изпитателният срок все още не е изтекъл.

Закрилата при уволнение на бременни жени се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

 

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева е на ваше разположение, ако имате нужда от трудовоправна консултация и защита при незаконно уволнение.

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

2 thoughts on “Какви права имат бременните жени по Кодекса на труда?

  1. Здравейте адв.Вълчева,казвам се Сияна,работя,като козметичка в София.Собственичката на салона за красота, след като забеляза,че съм бременна ми каза, че към края на м.февруари ще закрие салонът за красота. Давам пари на собственичката за наем и за осигуровки,които тя редовно ми внася. Терминът ми за раждане е м.май, моля Ви, дайте ми съвет какво да направя?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *