Договор с детегледач/детегледачка

Много семейства се сблъскват с необходимостта да поверят детето си на детегледач или детегледачка. Понякога помощта при отглеждането на детето от страна на детегледач/-ка е лично предпочитание на родителите. Често обаче наемането на детегледач/-ка е необходимост, продиктувана било от неприемането на детето в ясла или градина, било от особености в развитието на детето, изискващи да му се обръща повече индивидуално внимание. При всички случаи на много родители се налага да уредят чрез договор отношенията с човека, на когото поверяват децата си.

В тази статия ще се постараем да бъдем полезни на родителите с информация относно:

 • избор на вида на договора, който да се сключи с детегледача или детегледачката;
 • съдържание на договора между родителите и детегледача/-ката;
 • изисквания към договора с детегледач/-ка за получаване на компенсация за неприето в ясла дете;
 • с какви документи се доказват направените от родителите разходи по договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице – детегледач/детегледачка, за получаване на компенсации за неприето в ясла дете;
 • изисквания към договора с детегледач/-ка за получаване на компенсация за неприето в детска градина дете;
 • с какви документи се доказват направените от родителите разходи по договор за обучение, сключен с физическо лице – детегледач / детегледачка, за получаване на компенсации за неприето в детска градина дете?
 • наемане на детегледач/детегледачка по проект Родители в заетост

Избор на вида на договора, който да се сключи с детегледача/детегледачката

Трудов договор

Предимства на трудовия договор за детегледача/-ката са доста:

 • родителите в качеството на работодател декларират и внасят дължимите осигуровки и данъци по договора;
 • по договора тече трудов и осигурителен стаж на детегледача/-ката;
 • детегледачът/-ката има право на болнични, които се изплащат от работодателя (родителите) и НОИ;
 • детегледачът/-ката има право на платените и неплатени отпуски, уредени в Кодекса на труда;
 • детегледачът/-ката има право на обезщетение за безработица след прекратяване на договора и др.

Предимство на трудовия договор за двете страни е, че отношенията между тях са ясно регламентирани – работното време, правата и задълженията, отговорностите на всяка страна са уточнени.

Основен недостатък на сключването на трудов договор от гледна точка на родителите е голяма административна и бюрократична тежест и допълнителният финансов ангажимент към детегледача/-ката:

 • родителите в ролята на работодател ежемесечно следва да декларират и внасят осигуровките и данъците за детегледача/-ката в НАП;
 • родителите имат ангажимент да подават информация за болничните на детегледача/-ката и други документи към НОИ и да изплащат част от дължимите по болничните суми на детегледачката;
 • родителите следва да заплащат всички платени отпуски и предвидените обезщетения по Кодекса на труда;
 • прекратяването на трудов договор може да бъде доста трудно и скъпо начинание предвид защитите за някои категории служители по Кодекса на труда (в сравнение с доста лесното прекратяване на граждански договор) и др.

Родителите биха могли да получат компенсация за неприето в ясла или детска градина дете въз основа на трудов договор с детегледачка:

 1. ако са изпълнени специфичните изисквания, приложими към договорите с детегледач/ка за целите на компенсациите и
 2. ако семейството отговаря на условията за получаване на компенсация.

Ако ползвате детегледач или детегледачка по проект Родители в заетост, договорът, който се сключва с детегледача, задължително е трудов. Работодател по този договор не са родителите, а Агенцията по заетостта. В този случай ангажиментът за деклариране и заплащане на осигуровки, данъци и за изплащането на заплатата на детегледача е на Агенцията по заетостта.

Граждански договор

Гражданският договор е най-често избираният вариант за уреждане на отношенията между родителите и детегледача/-ката.

Гражданският договор, по подобие на трудовия договор, също дава възможност за подробно и ясно регламентиране на отношенията между страните, на правата, задълженията и отговорностите на всяка страна по договора. Родителите не носят административната тежест да декларират и внасят осигуровките и данъците на детегледачката по договора, нямат ангажимент да подават към НОИ болнични и други документи за детегледачката. Задължението да декларира и внася данъците и осигуровките си по договора е за детегледача/-ката.

Родителите биха могли да получат компенсация за неприето в ясла или детска градина дете въз основа на граждански договор с детегледач/-ка:

 1. ако са изпълнени специфичните изисквания, приложими към договорите с детегледач/ка за целите на компенсациите и
 2. ако семейството отговаря на всички останали условия за получаване на компенсация.

Работа без писмен договор

Да имате детегледач за детето, който да работи за семейството без договор, е подходящ вариант, ако собствената баба/дядо на детето го гледа, без да получава възнаграждение от родителите.

Ако наемате външен човек на работа (не бабата или дядото на детето), то липсата на ясна уредба на правата, задълженията, отговорностите на всяка страна е бомба със закъснител, която може да доведе до спорове и неразбирателство между родителите и детегледача/детегледачката, както и да нанесе вреди на детето, на семейството и на детегледача/-ката.

Предимство за детегледача/-ката при работата без договор е, че целият бюджет, отделен от семейството за услугите по отглеждането на детето, реално се получава от детегледачката, но следва да се има предвид, че укриването на данъци и осигуровки, което обичайно се случва при извършване на работа без договор, е престъпление.

Съдържание на договора между родителите и детегледача/детегледачката

Когато се подготвя договорът между родителите и детегледачката, в него следва де се включат клаузи за:

 • правата и задълженията на страните, ясно посочване на ангажиментите на детегледача/-ката спрямо детето;
 • времето, през което ще се полагат грижи за детето, условията за полагане на извънреден труд (ако е приложимо);
 • възнаграждението по договора, начини и срокове за плащане;
 • срок на договора (ако е приложимо);
 • мястото, където ще се полагат грижите за детето;
 • прекратяване на договора – хипотези и дължимо предизвестие;
 • при сключване на трудов договор в него следва де се включи задължителното съдържание по чл. 66 от Кодекса на труда;
 • заплащане в периодите на отпуски и болнични на детегледача/-ката (ако е приложимо);
 • поемането на пътни разходи при приключване на ангажиментите към детето в късните часове (ако е приложимо), осигуряването на пари за транспорт – карта за транспорт, гориво за кола (ако е приложимо);
 • други клаузи в зависимост от конкретната ситуация и постигнатите договорености между родителите и детегледача/детегледачката.

Изисквания към договора с детегледач/детегледачка за получаване на компенсация за неприето в ясла дете

За да може родителите на неприето в ясла дете да получат компенсация от държавата за разходите, които заплащат за детегледач/детегледачка (за 2024 г. компенсацията е в размер на 510 лева месечно), по отношение на договора с детегледача/-ката трябва да са изпълнени следните изисквания:

 1. Задължително е сключването на писмен договор с детегледача или детегледачката;
 2. Предметът на договора с детегледача/детегледачката следва да е за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на детето;
 3. За физическото лице, което ще гледа детето, има предвидени образователни изисквания. Детегледачът / детегледачката трябва да има диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 4. Възнаграждението, изплащано по договора, трябва да бъде документално доказано – било с платежно нареждане, било чрез издаване на разходен касов ордер. Съответно доходите на детегледача следва да бъдат обложени с приложимите към тях осигуровки и данък върху доходите.
 5. Към договора ежемесечно трябва да се оформят в писмена форма отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 6. Детегледачът следва да е сключил договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от 3 деца.
 7. Договорът с детегледача / детегледачката не следва да е сключен по проект Родители в заетост.

По-подробна информация относно условията, сроковете, процедурата и документите за кандидатстване за компенсация за неприето в ясла дете, може да намерите в статията ни Компенсации за неприети в ясла деца.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи по договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице – детегледач/детегледачка, за получаване на компенсации за неприето в ясла дете?

За да получите компенсация за направените от вас разходи за детегледач/-ка, ще са ви необходими:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 • отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 • копие от документи, удостоверяващи спазването на образователните изисквания за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 • документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
 • декларация, удостоверяваща спазването на изискването детегледачът/детегледачката да има сключени договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от 3 деца.

Изисквания към договора с детегледач/детегледачка за получаване на компенсация за неприето в детска градина дете

За да може родителите на неприето в детска градина дете да получат компенсация от държавата за разходите, които заплащат за детегледач/детегледачка (за 2024 г. компенсацията е в размер на 510 лева месечно), по отношение на договора с детегледача/-ката трябва да са изпълнени следните изисквания:

 1. Задължително е сключването на писмен договор с детегледача или детегледачката;
 2. Предметът на договора с детегледача/детегледачката следва да е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група;
 3. Физическото лице, което ще гледа детето, трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, или да е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогически науки“;
 4. Възнаграждението, изплащано по договора, трябва да бъде документално доказано – било с платежно нареждане, било чрез издаване на разходен касов ордер. Съответно доходите на детегледача следва да бъдат обложени с приложимите към тях осигуровки и данък върху доходите.
 5. Към договора ежемесечно трябва да се оформят писмени предавателно-приемателни протокол за извършеното по договора обучение, като в тях трябва да се съдържа информация за извършените от детегледача дейности за месеца.
 6. Договорът с детегледача / детегледачката не следва да е сключен по проект Родители в заетост.

По-подробна информация относно условията, сроковете, процедурата и документите за кандидатстване за компенсация за неприето в детска градина дете, може да намерите в статията ни Компенсации за неприети в детска градина деца.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи по договор за обучение, сключен с физическо лице – детегледач / детегледачка, за получаване на компенсации за неприето в детска градина дете?

За да получите компенсация за направените от вас разходи за детегледач/-ка, ще са ви необходими:

 • договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението.;
 • предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическото лице, страна по договора. То трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, или е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогически науки“;
 • документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер

Детегледач/детегледачка по проект Родители в заетост

Проект Родители в заетост дава възможност на родителите, отговарящи на условията, да получат детегледачка, заплатена със средства по проекта. Този проект е чудесна възможност, ако се нуждаете от детегледач/-ка в момент, в който програмата е отворена за кандидатстване. Към момента на написване на настоящата статия (април 2024 г.) проект Родители в заетост е отворен за кандидатстване.

От детегледачка по проект Родители в заетост могат да се възползват:

– Родители на деца от 0- до 4-годишна възрастнезаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

– Многодетни или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възрасткоито са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини/училище.

Повече информация за проект Родители в заетост може да получите на електронната страница на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost-2-0/

Как Адвокатска кантора Вълчева може да ви помогне във връзка с договорите с детегледач/детегледачка?

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева може да ви съдейства с:

 • Изготвяне на договор между родителите и детегледач/-ка. Подготовка на допълнителните документи към договора с детегледач/детегледачка, необходими за получаването на компенсации;
 • Консултации относно изискванията, приложими към договорите с детегледач/детегледачка, и необходимите документи за кандидатстването за компенсации за неприети в ясла/детска градина деца;
 • Консултации по условията за кандидатстване по проект Родители в заетост.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *