До 30.06.2021 г. се подават декларации за липса на дейност в Търговския регистър и НСИ

До 30.06.2021 г. се подават декларации за липса на дейност в Търговския регистър и НСИ

Подаване на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в Търговския регистър – срок до 30.06.2021 г. Дружествата, които не са осъществявали дейност през 2020 г., подават за обявяване в Търговския регистър декларация за липса на дейност за предходната година по чл. 38, ал. 9, т. […]

Read More

Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

В брой 38 на „Държавен вестник“от 24.04.2020 г. са обнародвани съществени промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които касаят подаването на годишните финансови отчети на дружествата в Търговския регистър. Какви са промените и откога влизат в сила? 1. Отпадат таксите за подаване на годишен финансо...

Read More

Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

В извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. беше обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Със закона Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение: Корпоративен данък по Зако...

Read More

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

В брой 88 от 23.10.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Търговския закон, касаещи видовете акции, които могат да бъдат издадени от акционерните дружества. Какво се променя в Търговския закон? С направените изменения на закона се премахва възможността за акционерните дружества занапред да издават акции на приносител. Акциите на прино...

Read More

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Повечето хора, които са решили да развиват някакъв бизнес, рано или късно стигат до фазата, в която трябва да регистрира фирма. И тук резонно се появяват куп въпроси. Как да го направя – сам, със съдействието на адвокат, чрез покупка на фирма от познат или непознат? Колко ще струва? Какви са рисковете и последиците за […]

Read More