Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск

На брифинг на 11.04.2020 г. в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи за приемането на нова мярка за подпомагане на семейства в неплатен отпуск по време на извънредното положение, във връзка с разпространението на COVID-19 в България. Впоследствие, на 2.05.2020 г.,  министър Сачева обяви, че от понеделник (4 май 2020 г.) условията за отпускане на еднократната помощ ще бъдат облекчени. По-долу ще намерите актуална информация за критериите и начина на кандидатстване за еднократната помощ.

Размер на еднократната помощ за родители в неплатен отпуск

Предоставя се възможност родителите, които ползват неплатен отпуск, да получат еднократна помощ в размер на 375 лв.

За изпълнение на тази мярка правителството е предвидило 20 милиона лева, които биха стигнали за отпускане на еднократна помощ на малко над 53 000 семейства.

На какво основание се отпуска еднократната помощ?

Когато в резултат на въведеното извънредно положение са възникнали инцидентни нужди от задоволяване на здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности, при заявено желание от родителите на деца под 14 години и след извършена преценка от страна на дирекция „Социално подпомагане“, може да им бъде отпускана еднократна социална помощ в размер на 375 лева на основание чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Критерии за отпускане на помощта за родители

За да получат еднократна помощ, родителите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да имат деца до 14-годишна възраст (според първоначалните критерии за помощ можеха да кандидатстват родителите на деца до 12-годишна възраст, като максималната възраст на децата е повишена на 14 години считано от 5 май 2020 г.);
 • да е изпълнено едно от двете долни условия:
  1. двамата родители или самотният родител да използват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване на дистанционна работа по време на извънредното положение, както и вече да са използвали полагащите им се дни платен отпуск за съответния месец; или
  2. двамата родители или самотният родител да са останали без работа и без доходи след 13 март 2020 г. заради пандемията от COVID-19, но да нямат право на обезщетение за безработица;
 • месечният доход на член на семейството за месеца, предхождащ ползването на неплатения отпуск, да бъде не по-висок от 610 лв. (колкото е размерът на минималната работна заплата);
 • родителите да имат платени осигуровки през последните 6 месеца, освен ако не са останали без работа и без никакви доходи заради кризата;
 • родителите да нямат други доходи от наеми, договор за услуги, рента, аренда или допълнителни трудови договори;
 • родителите да не са получавали друга еднократна помощ от началото на 2020 г.;
 • двамата или единият родител, или родителят, отглеждащ сам дете да не са включени в схемата за компенсация 60/40 (по Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г.);
 • детето/децата от семейството да са посещавали детска градина, детска ясла или училище преди 13 март 2020 г.

Еднократна помощ от 375 лв. ще се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й.

Може ли да кандидатствам за еднократна помощ, ако не отговарям на критериите?

Еднократната помощ от 375 лева е насочена приоритетно към семействата, които отговарят на описаните по-горе изисквания. Но за нея могат да кандидатстват всички останали нуждаещи се лица и семейства, които изпитват затруднения за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по време на извънредната ситуация, причинена от разпространението на вируса COVID-19. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще прегледат всички получени документи за финансова помощ и ще направят преценка дали да отпуснат еднократна помощ, дори лицето/семейството да не отговаря на всички гореописани критерии.

Къде и как се подават документите за кандидатстване за еднократната помощ?

За да кандидатствате за еднократната помощ в размер на 375 лева трябва да подадете заявление-декларация с необходими документи в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Заявлението и документите към него могат да се подадат по един от следните начини:

 • лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на родителя;
 • по официалната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“, без да е необходимо подписване с електронен подпис;
 •  чрез Системата за сигурно електронно връчване, като в този случай документите се подават с ПИК на НОИ или с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис;
 • по пощата с обратна разписка;
 • на електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Статията е последно актуализирана на 4.05.2020 г.

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *