Какви правата имат служителките в ин витро процедура според Кодекса на труда?

Преди да прочетете за конкретните трудовите права и специалните защите, които се полагат на жените, предприели инвитро процедура, следва да имате предвид, че всички специално предвидени права, както и закрилата при уволнение се прилага единствено за работнички и служителки в напреднал етап на лечение инвитро.

Какво означава напреднал етап на лечение инвитро?

Според Кодекса на труда „Работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“ са тези работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.

Това означава, че:

 • В тази дефиниция се включат инвитро и ИКСИ процедурите, но не и вътрематочните инсеминации.
 • В определението за напреднал етап на лечение не се обхваща процесът по контролирана овариална хиперстимулация, осъществяван преди пункцията, по време на който пациентката посещава многократно клиниката за медицински прегледи.
 • Предвид че за напреднал етап на лечение инвитро се счита периодът от не повече от 20 дни след фоликуларната пункция, в напредналия етап на лечение инвитро няма как да попаднат размразените ембриотрансфери, наричани още замразени ембриотрансфери (ЗЕТ). ЗЕТ стандартно излизат извън обхвата на 20-те дни, които се считат за напреднал етап на инвитро процедура и текат от пункцията.
 • Макар напредналият етап на лечение инвитро според дефиницията в Кодекса на труда да е за период до 20 дни, които текат от фоликуларната пункция до ембриотрансфера,  на практика, ако говорим за свеж ембриотрансфер, напредналият етап на лечение инвитро се получава да е между 2 и 6 дни, най-често между 3 и 5 дни, което е стандартното време, минаващо от пункцията до трансфера.

Забрана за полагане на нощен труд

Кодексът на труда забранява полагането на нощен труд от служителки в напреднал етап на лечение инвитро.

За нощен се счита трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч.

Недопустимост на извънредния труд

Не се разрешава полагане на извънреден труд от служителки в напреднал етап на лечение инвитро.

За извънреден труд се счита трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от служителя извън установеното за него работно време.

Отпуск/освобождаване от работа за медицински прегледи в работно време

Работодателят е длъжен да освобождава от работа служителка в напреднал етап на лечение инвитро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на служителката в напреднал етап на лечение инвитро се изплаща възнаграждение от работодателя.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на служителка в напреднал етап на лечение инвитро.

Забрана за възлагане на опасна или вредна работа

Работодателят не може да възлага, както и да задължава служителки в напреднал етап на лечение инвитро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.

Служителката в напреднал етап на лечение инвитро може да откаже изпълнението на работа:

 • която е определена като вредна за здравето на майката или детето или
 • за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.

Списъкът на работите и условията на труд, които могат да изложат на опасност или да застрашат сигурността и здравето на служителките в напреднал етап на лечение инвитро, са определени с Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, издадена от на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Стаи за жени

Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните и работничките и служителките в напреднал етап на лечение инвитро.

Трудоустрояване на служителки в напреднал етап на лечение инвитро

Когато служителка в напреднал етап на лечение инвитро изпълнява неподходяща за състоянието си работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време. Целта на временното приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време на служителката в напреднал етап на лечение инвитро е да се премахнат рисковете за безопасността и здравето на жената. Това се нарича трудоустрояване.

Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е:

 • технически и/или обективно неосъществимо или
 • не е оправдано да се изисква поради основателни причини,

работодателят предприема необходимите мерки за преместване на служителката на друга подходяща работа.

Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от служителката в напреднал етап на лечение инвитро, както и от работодателя. До изпълнението на предписанието за преместване служителката в напреднал етап на лечение инвитро се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието и работа. Същевременно работодателят изплаща на служителката обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието.

В случаите на трудоустрояване служителката в напреднал етап на лечение инвитро получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, тя има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения.

Работодателят съвместно със здравните органи следва да определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от служителки в напреднал етап на лечение инвитро.

Забрана за командироване на служителки в напреднал етап на лечение инвитро

Работодателят не може да командирова служителка в напреднал етап на лечение инвитро без нейното писмено съгласие.

Задължение за уведомяване за напредналия етап на лечение инвитро

Служителката в напреднал етап на лечение инвитро ползва права си по Кодекса на труда след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

Имайте предвид, че всякакви устни уведомления на работодателя нямат юридическа стойност. Същото важи за уведомления от типа на хвърчащ лист, на който в свободен стил служителката е написала „Уведомление от … Уведомявам Ви, че съм в напреднал етап на лечение инвитро “. Такива уведомления не ви гарантират допълнителните права и защити по Кодекса на труда.

В случай, при който работодателят е връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор на служителка в напреднал етап на лечение инвитро, след което в срока на предизвестието служителката е удостоверила надлежно пред работодателя, че е в напреднал етап на лечение инвитро (с медицински документ от лекар), служителката се ползва от закрилата на служителка в напреднал етап на лечение инвитро по чл. 333, ал.5 КТ.

Запазване на конфиденциалност по отношение на лечението инвитро

Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна обстоятелството, че служителката е в напреднал етап на лечение инвитро.

Закрила при уволнение

Според Кодекса на труда служителка в напреднал етап на лечение инвитро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от КТ. Това са следните хипотези:

 • С предизвестие при закриване на предприятието;
 • С предизвестие при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
 • С предизвестие, когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
 • С предизвестие при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;
 • Без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;
 • Без предизвестие, но с предварително разрешение на Инспекцията по труда, ако служителят бъде дисциплинарно уволнен.

Разбира се, могат да се ползват други варианти за прекратяване на трудовия договор на служителка в напреднал етап на лечение инвитро – по искане на служителката, по взаимно съгласие и по инициатива на работодателя с обезщетение от поне 4 заплати.

Винаги ли важи закрилата при уволнение?

Важно е да се посочи, че тази закрила при уволнение на служителка в напреднал етап на лечение инвитро не важи във всички случаи. Ако служителка в напреднал етап на лечение инвитро е назначена на срочен трудов договор, закрилата при уволнение на жени в напреднал етап на лечение инвитро не се прилага. Съшото важи и за случаите, когато служителка в напреднал етап на лечение инвитро е назначена на договор със срок на изпитване и изпитателният срок все още не е изтекъл.

Закрилата при уволнение на служителка в напреднал етап на лечение инвитро се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

 

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева е на ваше разположение, ако имате нужда от трудовоправна консултация и защита при незаконно уволнение.

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

One thought on “Какви права имат служителките в инвитро процедура според Кодекса на труда?

 1. Здравейте,
  Каква закрила може да има жена с висока квалификация на труд) на безсрочен ТД с конкурс във ВУЗ, върху която е оказван системен групов тормоз от колеги (в т. ч. и началникът ѝ, ръководството) и администрация – уволнена на основание 325,ал1,т3 без подобно обстоятелство да е било уговаряно и подписано някога? С настаняване на неслучайно хора на раб ѝ място.
  Как се доказва СГТ?

  Благодаря предварително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *