Компенсации за неприети в ясла деца

(актуализирана на 5 април 2024 г.)

В по-малките градове и села няма проблем с приема на деца в ясли и градини. В София обаче (а и не само) проблемът с недостига на места за децата в яслена възраст е изключително сериозен. Една част от родителите имат шанса да се възползват от безплатните общински ясли и градини. Друга част са принудени да плащат хиляди левове годишно за частни детски заведения и детегледачки. Поради несправянето на Столична община с проблема с недостига на места в яслите на държавно ниво бе прието да се отпускат компенсации за разходите за отглеждане, възпитание и обучение, които родителите са направили за децата си, останали неприети в общинска или държавна ясла поради липсата на свободни места.

На кого се изплащат компенсации?

От компенсацията могат да се възползват семействата с деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която децата навършват тригодишна възраст. Целта на компенсацията е да покрие разходите на семействата, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини. За да може едно семейство да получи компенсация на направените разходите, то трябва да покрива серия изисквания.

На какви условия трябва да отговаря семейството, за да получава компенсации за неприето в ясла дете?

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Кои разходи на родителите подлежат на компенсиране?

Допустимите разходи, т.е. разходи, които подлежат на компенсация, са следните:

 1. разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група. Т.е. за да бъдат компенсирани тези разходи, детското заведение трябва да има статут на ЧДЯ или ЧДГ. Ако детето се отглежда и обучава в друг тип частна организация – например детски център, детска занималня, детска забавачка, родителски кооператив, то тези разходи на родителите за отглеждане на неприетото в ясла дете не подлежат на компенсиране от държавата.
 2. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица. За да се изплати компенсация за тези разходи, физическото лице, наето по договора за отглеждане, възпитание и обучение, следва да има професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“, „фелдшер“ или висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“. Допълнително ограничение е физическото лице, което ще отглежда и обучава детето, да е сключило договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи за частна детска ясла/частна детска градина?

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
 • платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи по договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице?

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 • отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 • копие от документи, удостоверяващи спазването на образователните изисквания за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 • документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

В случай че планирате да кандидатствате за компенсация за неприето в ясла дете въз основа на договор с физическо лице, ще ви е полезно да прочетете статията ни, посветена на договора с детегледач/-ка и приложимите към него изисквания за получаване на компенсация: Договор с детегледач/детегледачка.

В какъв размер е компенсацията?

За 2024 година е определено компенсацията да е в размер до 510 лева месечно за едно дете. Изплатената компенсация за месеца не може да надхвърля действително извършените от семейството разходи за съответния месец.

Кога и как се кандидатства за компенсация?

Родителите, желаещи да получат компенсация за извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на неприетите им в ясла деца, следва да подават в общината по настоящия адрес на детето следните документи:

– заявление по образец – в следните срокове:

 • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година;

– искане, в което родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията за получаване на компенсации. В искането родителят посочва предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка. Искането се подава в същите срокове като заявлението: 

 • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година;

– към искането за компенсиране се прилагат документите, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеците, за които се иска компенсиране;

– договорът за отглеждане, възпитание и обучение – той се прилага само към първото искане за изплащанена компенсация. В следващите месеци договорът се прилага отново, ако са настъпили промени в него;

– възможо е общината да поиска еднократно да бъде приложено удостоверение за банкова сметка на родителя.

За София/Столична община всички документите за компенсации се подават от родителите електронно през профила на детето в ИСОДЗ ( http://kg.sofia.bg ).

Какво се случва след подаването на документите за компенсации в общината?

Общината прави проверка на документите и ако всичко е наред с тях, одобрява и определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния месец.

Ако не са налице всички условия за отпускане на компенсация или разходите на семейството не са допустими, то кметът на общината издава мотивиран отказ да се плати компенсация за недопустимите разходи. Този отказ може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

До кога се изплащат компенсации за неприето в ясла дете?

Средствата се изплащат:

 • до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина. Ако сте имали късметът да приемат детето, ще ви е от полза да прочетете статията Доказване на трудовия статус и образци на служебни бележки при записване в ясла/градина ; или
 • до 1 септември на годината, в която детето навършва тригодишна възраст; или
 • до момента, в който семейството престане да отговаря на условията за получаването на компенсация; или
 • до момента, в който родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

Когато настъпи някое от горните обстоятелства, изплащането на компенсациите се прекратява.

Как Адвокатска кантора Вълчева може да ви помогне във връзка с компенсациите на неприети в ясла деца?

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева може да ви съдейства с:

 • Консултации по условията, процедурата, документите и сроковете за кандидатстване за компенсации;
 • Изготвяне на договор между родителите и детегледач/ка и допълнителните документи към него, необходими за получаването на компенсации;
 • Изготвяне на необходимите документи за обжалване на отказ от изплащане на компенсация;
 • Представителство пред общината и съда при обжалване на отказ от изплащане на компенсация.

Важно: Родителите следва да имат предвид, че до момента компенсациите за неприетите ясленчета се изплащат с доста голямо забавяне. Силно препоръчително е родителите да имат финансова готовност да заплащат разходите за отглеждане, възпитание и обучение на децата си, без да разчитат да получат своевременно полагащите им се компенсации.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *