Компенсации за неприети в детска градина деца

В по-малките населени места няма проблем с приема на деца в детските градини. В София обаче (а и не само) недостигът на места за децата в детските градини остава сериозен. Същевременно считано от учебната 2023/2024 г. в София се въведе задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, което следва да се осъществява в детските градини. И докато едни родители имат късмета да се възползват от безплатните общински градини, други са принудени да плащат хиляди левове годишно за частни детски заведения. Поради несправянето на Столична община с проблема с недостига на места в детските градини бе прието да се отпускат компенсации за разходите за отглеждане, възпитание и обучение, които родителите са направили за децата си, останали извън общинските и държавните детски градини поради липсата на свободни места.

На кого се изплащат компенсации?

От компенсацията могат да се възползват семействата с деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас. Целта на компенсацията е да покрие разходите на семействата, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, когато те не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях. За да може едно семейство да получи компенсация на направените разходите, то трябва да покрива серия изисквания.

На какви условия трябва да отговаря семейството, за да получава компенсации за неприето в детска градина дете?

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 1. детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
 2. детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище;
 3. общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
 4. за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 5. ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 6. родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Кои разходи на родителите подлежат на компенсиране?

Допустимите разходи, т.е. разходи, които подлежат на компенсация, са следните:

 1. разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, ако частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 2. разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца. Тук могат да се включат разходите по договори с детски центрове, занимални, клубове, а също така и с родителски кооперативи, ако кооперативите са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Тези разходи са допустими, ако предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група;
 3. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица. Тези разходи са допустими, ако предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група. Допълнително условие за допустимост на тези разходите е физическото лице, страна по договора за обучение, да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти или да е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
 4. разходи за отглеждане на детето в размер 20% от разходите по предходната точка 3. Тези разходи са допустими за компенсиране само ако са признати за допустими разходите по точка 3 по-горе.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи за частна детска градина или частно училище?

 • договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи за такси по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца?

 • договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. Предметът на договора трябва да е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група;
 • платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

С какви документи се доказват направените от родителите разходи по договор за обучение, сключен с физическо лице?

 • договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението. Предметът на договора следва да е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група;
 • предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическото лице, страна по договора – то трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, или е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогически науки“;
 • документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

В случай че планирате да кандидатствате за компенсация за неприето в детска градина дете въз основа на договор с физическо лице, ще ви е полезно да прочетете статията ни, посветена на договора с детегледач/-ка и приложимите към него изисквания за получаване на компенсация: Договор с детегледач/детегледачка.

В какъв размер е компенсацията?

За 2024 година е определено компенсацията да е в размер до 510 лева месечно за едно дете. Изплатената компенсация за месеца не може да надхвърля действително извършените от семейството разходи за съответния месец.

Кога и как се кандидатства за компенсации?

Родителите, желаещи да получават компенсации, следва да подават в общината по настоящия адрес на детето следните документи:

– заявление по образец (подава се за всяка учебна година):

 • в срок до 5 ноември (за получаване на компенсации за цялата учебна година) или
 • в срок до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година. В този случай компенсациите се получават от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

– искане, в което родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията за получаване на компенсации. В искането родителят посочва предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка. Искането се подава в следните срокове:

 • до 5-ти ноември за периода 15 септември – 31 октомври;
 • до 5-ти януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5 март за периода 1 януари – 28 февруари;
 • до 5-ти май за периода 1 март – 30 април;
 • до 5-ти юли за периода 1 май – 30 юни; и
 • до 5-ти октомври за периода 1 юли – 14 септември.

– към искането по ал. 1 се прилагат документите, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеците, за които се иска компенсиране;

–договорът за обучение или за отглеждане и обучение – той се прилага само към първото искане за изплащане на компенсация. В следващите месеци договорът се прилага отново, ако са настъпили промени в него;

– възможно е общината да поиска еднократно да бъде приложено удостоверение за банкова сметка на родителя.

За София/Столична община всички документите за компенсации се подават от родителите електронно през профила на детето в ИСОДЗ ( http://kg.sofia.bg ).

Какво се случва след подаването на документите за компенсации в общината?

Общината прави проверка на документите. Ако всичко е наред с документите, общината одобрява и определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния период.

Ако не са налице всички условия за отпускане на компенсация или разходите на семейството не са допустими, то кметът на общината издава мотивиран отказ да се плати компенсация за недопустимите разходи. Този отказ може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

До кога се изплащат компенсации за неприето в детска градина дете?

Средствата се изплащат:

 • до приемането на детето в общинска общинска или държавна детска градина или предучилищна група в училище. Ако сте имали късметът да приемат детето, ще ви е от полза да прочетете статията Доказване на трудовия статус и образци на служебни бележки при записване в ясла/градина ; или
 • до момента, в който семейството престане да отговаря на условията за получаването на компенсация; или
 • до момента, в който родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало или на друго равностойно място, предложено от общината.

Когато настъпи някое от горните обстоятелства, изплащането на компенсациите се прекратява.

Как Адвокатска кантора Вълчева може да ви помогне във връзка с компенсациите на неприети в детска градина деца?

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева може да ви съдейства с:

 • Консултации по условията, процедурата, документите и сроковете за кандидатстване за компенсации;
 • Изготвяне на договор между родителите и детегледач/ка и допълнителните документи към него, необходими за получаването на компенсации;
 • Консултации по процедурата и документите за записване в самостоятелна организация на предучилищното образование. Изготвяне на необходимите документи за записване в самостоятелна организация на предучилищното образование, когато това е необходимо за получаване на компенсация;
 • Изготвяне на необходимите документи за обжалване на отказ от изплащане на компенсация;
 • Представителство пред общината и съда при обжалване на отказ от изплащане на компенсация.

Важно: Родителите следва да имат предвид, че компенсациите за неприетите в градините деца се изплащат с голямо забавяне. Силно препоръчително е родителите да имат финансова готовност да заплащат разходите за отглеждане, възпитание и обучение на децата си, без да разчитат да получат своевременно полагащите им се компенсации.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *